Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-270|

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s princípmi plánovania a riadenia projektov. Naučiť ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu, využívaním moderných metód projektového manažmentu. Účastníci sa zároveň formou tímovej práce naučia pripraviť modelový (vzorový) projekt pomocou prípadovej štúdie orientovanej do oblasti ich záujmu.

MEDZINÁRODNÁ konferencia BOZPBEZPEČNÉ PRACOVISKO a EURÓPSKY seminár NOVÉ INVESTÍCIE V RÁMCI AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU


Sprievodné podujatie výstavy JOB EXPO organizované Slovenským plastikárskym klastrom v spolupráci s TRK SOPK.

tréning vedenia ľudí, ich motivácie, riešení a predchádzaní konfliktom, definovaní vlastného štýlu vedenia ľudí a sebapoznaní.

Cieľom seminára a konzultácií je priblížiť slovenským podnikateľom nemeckú legislatívu, povinnosti voči nemeckým úradom, čo je potrebné splniť pri vysielaní pracovníkov do Nemecka, ako uzatvárať zmluvy s nemeckými partnermi, ako postupovať pri reklamáciách atď., možnosť osobne a individuálne prejednať konkrétne obchodné prípady, prekážky, problémy na nemeckom trhu.

Hlavný cieľ seminára: poskytnúť účastníkom praktické informácie o aktuálnom stave platnej právnej úpravy v oblasti odpadov a obalov, pripomenúť požiadavky kladené jednotlivými predpismi na firmu a ukázať, ako sa s týmito požiadavkami vysporiadať, aby predišli možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy za ich neplnenie.

školenie pre zamestnávateľov ako chrániť pracovníkov pri srdcovej zástave a ako sa technicky a vedomostne pripraviť na takúto situáciu...

seminár venovaný zmenám v novom Colnom kódexe Únie platnom po 1. máji 2016 a praktickým aspektom pri ich zavádzaní do praxe.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny. Seminár je určený všetkým subjektom, ktoré vystavujú štatistické hlásenia v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými krajinami EÚ a tiež pre všetkých ostatných záujemcov.

Hlavný cieľ seminára: prezentácia informácií a skúseností získaných na základe dlhoročnej komerčnej praxe doma a v zahraničí. V priebehu seminára je možná výmena vzájomných skúseností z konkrétnych obchodných prípadov, ktoré odborná klientela realizovala vo vývoze, resp. dovoze.

Hlavný cieľ seminára: informácia k novele zákona o DPH od 1.1.2016, vrátane príkladov z praxe k novým ustanoveniam týkajúcich sa prenosu daňovej povinnosti k stavebným prácam, k odloženiu daňovej povinnosti na základe prijatia platby od odberateľa a ostatné novelizované ustanovenia vrátane príkladov.Od 1. mája 2016 vstupujú do platnosti nové colné predpisy EÚ/SK. Lektori s dlhoročnou praxou a vysokou kvalifikáciou v colnej oblasti vysvetlia účastníkom najdôležitejšie zmeny v colných predpisoch a postupnosť ich uvádzania do praxe. Cieľom seminárov je vysvetliť zásadné zmeny v colných predpisoch Únie, ich praktický význam a dopad na činnosť firiem. Poskytnúť poznatky potrebné na včasné reagovanie na vyvolané zmeny, na zabránenie vzniku nežiadúcich incidentov a na úpravu firemnej logistiky po 1. máji 2016.

Spoločnosť RELIA s.r.o. a Trenčianska regionálna komora SOPK Vás pozýva na odborný seminár Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2015 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2016.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny. Seminár je určený všetkým subjektom, ktoré vystavujú štatistické hlásenia v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými krajinami EÚ a tiež pre všetkých ostatných záujemcov.

Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, poverení zamestnanci v starostlivosti o BOZP, manažér OHS, verejný zdravotník, lekári, zamestnávatelia a pod..

Analýza práv a povinností predávajúceho a kupujúceho pre 11 obchodných doložiek podľa Pravidiel INCOTERMS® 2010 a metodika správnej praxe na ich správny výber a uplatnenie pri inta- a extra-komunitárnom obchode s tovarom (Definície, interpelácia a vzájomné porovnanie jednotlivých doložiek INCOTERMS® 2010, kritéria pre správnu prax na uplatňovanie týchto doložiek v kúpnych zmluvách v obchode s tovarom).Najnovšie vedomosti z oblasti technológií spracovania plastov. Nové praktické informácie súvisiace s nástrojárňami, formami, materiálmi.

Pripravte sa na ukončenie roka a nové zmeny v čas.

Koncom roka 2015 vydáva Jozef Mihál už piaty diel knihy „Daňové a odvodové tipy“. Autor Vám novú knihu predstaví osobne na seminári. Hlavnou témou budú dane a odvody majiteľov firiem a štatutárov obchodných spoločností (s.r.o.) vrátane dopadov na plnenia zo Sociálnej poisťovne – dôchodky, minimálne dôchodky, nemocenské dávky, materské...

Ustanovujúce stretnutie pracovnej skupiny systémových dodávateľov technológií pre inteligentné budovy. Cieľom stretnutia je vytvorenie platformy schopnej zostavovať ponuku služieb odberateľom v súkromnom a verejnom sektore pri obnove a rekonštrukcii budov na úroveň inteligentných budov.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-270|

:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora