Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-291|

tréning vedenia ľudí, ich motivácie, riešení a predchádzaní konfliktom, definovaní vlastného štýlu vedenia ľudí a sebapoznaní.

Cieľom seminára a konzultácií je priblížiť slovenským podnikateľom nemeckú legislatívu, povinnosti voči nemeckým úradom, čo je potrebné splniť pri vysielaní pracovníkov do Nemecka, ako uzatvárať zmluvy s nemeckými partnermi, ako postupovať pri reklamáciách atď., možnosť osobne a individuálne prejednať konkrétne obchodné prípady, prekážky, problémy na nemeckom trhu.

Hlavný cieľ seminára: poskytnúť účastníkom praktické informácie o aktuálnom stave platnej právnej úpravy v oblasti odpadov a obalov, pripomenúť požiadavky kladené jednotlivými predpismi na firmu a ukázať, ako sa s týmito požiadavkami vysporiadať, aby predišli možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy za ich neplnenie.

školenie pre zamestnávateľov ako chrániť pracovníkov pri srdcovej zástave a ako sa technicky a vedomostne pripraviť na takúto situáciu...

seminár venovaný zmenám v novom Colnom kódexe Únie platnom po 1. máji 2016 a praktickým aspektom pri ich zavádzaní do praxe.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny. Seminár je určený všetkým subjektom, ktoré vystavujú štatistické hlásenia v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými krajinami EÚ a tiež pre všetkých ostatných záujemcov.

Hlavný cieľ seminára: prezentácia informácií a skúseností získaných na základe dlhoročnej komerčnej praxe doma a v zahraničí. V priebehu seminára je možná výmena vzájomných skúseností z konkrétnych obchodných prípadov, ktoré odborná klientela realizovala vo vývoze, resp. dovoze.

Hlavný cieľ seminára: informácia k novele zákona o DPH od 1.1.2016, vrátane príkladov z praxe k novým ustanoveniam týkajúcich sa prenosu daňovej povinnosti k stavebným prácam, k odloženiu daňovej povinnosti na základe prijatia platby od odberateľa a ostatné novelizované ustanovenia vrátane príkladov.Od 1. mája 2016 vstupujú do platnosti nové colné predpisy EÚ/SK. Lektori s dlhoročnou praxou a vysokou kvalifikáciou v colnej oblasti vysvetlia účastníkom najdôležitejšie zmeny v colných predpisoch a postupnosť ich uvádzania do praxe. Cieľom seminárov je vysvetliť zásadné zmeny v colných predpisoch Únie, ich praktický význam a dopad na činnosť firiem. Poskytnúť poznatky potrebné na včasné reagovanie na vyvolané zmeny, na zabránenie vzniku nežiadúcich incidentov a na úpravu firemnej logistiky po 1. máji 2016.

Spoločnosť RELIA s.r.o. a Trenčianska regionálna komora SOPK Vás pozýva na odborný seminár Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2015 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2016.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny. Seminár je určený všetkým subjektom, ktoré vystavujú štatistické hlásenia v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými krajinami EÚ a tiež pre všetkých ostatných záujemcov.

Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, poverení zamestnanci v starostlivosti o BOZP, manažér OHS, verejný zdravotník, lekári, zamestnávatelia a pod..

Analýza práv a povinností predávajúceho a kupujúceho pre 11 obchodných doložiek podľa Pravidiel INCOTERMS® 2010 a metodika správnej praxe na ich správny výber a uplatnenie pri inta- a extra-komunitárnom obchode s tovarom (Definície, interpelácia a vzájomné porovnanie jednotlivých doložiek INCOTERMS® 2010, kritéria pre správnu prax na uplatňovanie týchto doložiek v kúpnych zmluvách v obchode s tovarom).Najnovšie vedomosti z oblasti technológií spracovania plastov. Nové praktické informácie súvisiace s nástrojárňami, formami, materiálmi.

Pripravte sa na ukončenie roka a nové zmeny v čas.

Koncom roka 2015 vydáva Jozef Mihál už piaty diel knihy „Daňové a odvodové tipy“. Autor Vám novú knihu predstaví osobne na seminári. Hlavnou témou budú dane a odvody majiteľov firiem a štatutárov obchodných spoločností (s.r.o.) vrátane dopadov na plnenia zo Sociálnej poisťovne – dôchodky, minimálne dôchodky, nemocenské dávky, materské...

Ustanovujúce stretnutie pracovnej skupiny systémových dodávateľov technológií pre inteligentné budovy. Cieľom stretnutia je vytvorenie platformy schopnej zostavovať ponuku služieb odberateľom v súkromnom a verejnom sektore pri obnove a rekonštrukcii budov na úroveň inteligentných budov.

Tréning je nadstavbovým vzdelávaním pre absolventov tréningu Leadership. Cieľom je oboznámenie s technikami, metodikou a zásadami neinštruktívneho spôsobu vedenia ľudí, ktoré môžu manažéri využiť v roli „manažéra-kouča“. Zároveň je určený manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorých cieľom je osobnostný rozvoj, ako aj zvyšovanie výkonnosti a rozvoja zamestnancov. Viera vo vlastný osobný potenciál, ako aj potenciál svojich kolegov a jeho rozvíjanie

Cieľom tréningu „Leadership“ je objasniť účastníkom základné formy vedenia ľudí a ich motivácie. Získať teoretické vedomosti z verbálnej a neverbálnej komunikácie a ich praktické využitie pri definovaní, riešení a predchádzaní konfliktov. Definovanie vlastného štýlu vedenia ľudí a poznanie seba samého.

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s metodikou na zavedenie teleworkingu (možnosť pracovať z domova pri využití PC, modemu a internetu) ako inovatívnu formu organizácie práce a návykov ohľaduplných pre rodinu a zamestnávateľa.Seminár poskytne účastníkom nielen cenné teoretické informácie o colných a daňových predpisoch pri obchodovaní s krajinami mimo Európskej únie ale aj potrebné a praktické skúsenosti pri vypĺňaní a pri opravách colných vyhlásení, upozorní na najčastejšie chyby a nedostatky deklarantov a zástupcov v colnom konaní, ktorých výsledkom môže byť porušenie colných predpisov a poukáže na ich legislatívne riešenie.

Koncom mája 2015 vydáva Jozef Mihál už štvrtý diel knihy „Daňové a odvodové tipy“. Autor Vám novú knihu predstaví osobne na seminári. Aj tentoraz budú „Daňové a odvodové tipy“ zamerané na aktuálne novinky v daniach a odvodoch. Príkladom je odvodová odpočítateľná položka v zdravotnom poistení.

Cieľom tréningu prejsť konkrétne témy týkajúce sa práce na sekretariáte. Témy sú vybrané na základe dopytu – témy, o ktoré je najväčší záujem.

Seminár je určený - najmä primátorom, starostom, zamestnancom obecných a mestských úradov, ale tiež majiteľom, manažérom a vedúcim pracovníkom veľkých, stredných aj malých podnikov, živnostníkom, právnikom a advokátom, pracovníkom štátneho sektoru a všetkým ostatným záujemcom.

Trojdňový odborný kurz obsahuje to podstatné so základov pre výkon pracovnej funkcie colného deklaranta. Aplikačná prax vyžaduje orientáciu v colnej problematike, komunikáciu s colnými orgánmi, znalosti colných predpisov a postupov. Výučba prebieha so zameraním sa na praktickú stránku a efektívne, skúsenými odbornými lektormi z dlhoročnou colnou praxou a skúsenosťami z lektorskej činnosti v profesijnom vzdelávaní. Je určený pre úplných začiatočníkov a mierne pokročilých.

Seminár je určený všetkým zamestnávateľom ich majiteľom, konateľom, HR manažérom a pod. Od 1.7.2015 je povinný whistleblowing mechanizmus u všetkých zamestnávateľov s viac ako 50 zamestnancami).

Cieľom tréningu je oboznámenie s technikami, metodikou a zásadami neinštruktívneho spôsobu vedenia ľudí, ktoré môžu manažéri využiť v roli „manažéra-kouča“. Zároveň je určený manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorí sa zaujímajú o osobnostný rozvoj, ako aj o zvyšovanie výkonnosti a rozvoj zamestnancov. Viera vo vlastný osobný potenciál, ako aj potenciál svojich kolegov a jeho rozvíjanie je cesta k realizácii inovácií a nápadov, dôležitých projektov či vízií.

Ciele kurzu:
Kurz je zameraný na zamestnancov, ktorí začínajú pracovať alebo už samostatne pracujú v oblasti nákupu. Prostredníctvom uvedeného programu si účastníci
 • osvoja základné odborné poznatky z oblasti nákupu,
 • spoznajú základné odborné témy z riadenia dodávateľského reťazca,
 • naučia sa, ako získané vedomosti preniesť do denných činností napr. cenová analýza, výskum trhu alebo právne základy.

 • Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Regionálnou hospodárskou komorou Brno pozývajú začínajúce podnikateľky na okrúhly stôl s témou "Úspešná prezentácia a výmena skúseností s podnikateľkami z Brna".

  Termín konania 22. máj 2015, 10.00 - 14.30
  Miesto konania: Hotel Elizabeth, Trenčín


  Cieľ a charakteristika tréningu: Tento tréning kopíruje prácu na sekretariáte, ktorá je veľmi rôznorodá a vyžaduje človeka flexibilného, milého, ale zároveň asertívneho. Človeka, ktorý ovláda firemnú korešpondenciu, má vhodný hlasový prejav v telefóne, správne používa e-maily, vie zorganizovať firemný večierok.

  KLUB SOPK na tému INOVÁCIE PRE PRAX s predstaviteľmi Slovenskej obchodnej a priemyselne komory, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Mendelovej univerzity v Brně a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

  Inštruktážny seminár o krokoch firiem potrebných pre vstup do systému duálneho vzdelávania v školskom roku 2015/2016

  Doteraz sa oblasť transferových cien vzťahovala len na transakcie so zahraničnými závislými osobami. V zmysle novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania začali uplatňovať aj na tuzemské závislé osoby.

  Pozor zmena dátumu a miesta konania seminára - 07. mája 2015, v Lednických Rovniach


  ...

  Cieľ seminára: dozviete sa o postupoch pri vydávaní a zostavovaní dôkazov pôvodu v EÚ, o preferenčnom rámci obchodovania medzi Európskou úniou a niektorými krajinami. Ako využiť preferenčné výhody a ako zistíte, či máte na ne nárok a kedy.

  Cieľ tréningu oboznámiť účastníkov tréningu o princípoch riadenia projektov. Naučiť sa ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu využívaním viacerých metód projektového manažmentu. Cieľom tréningu je aj oboznámiť účastníkov o fundraisingu a crowdfundingu a ich význame pre neziskový sektor ako aj tipmi ako robiť fundraising v praxi. V neposlednom rade si účastníci tréningu môžu vymeniť praktické skúsenosti s prípravou a riadením projektov. Účastníci sa zároveň formou tímovej práce naučia pripraviť modelový (vzorový) projekt pomocou prípadovej štúdie orientovanej do oblasti ich záujmu.

  Cieľom seminára je objasniť možnosti zamestnávania občanov EÚ/EHP a občanov tretích krajín s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a legislatívne zmeny v tejto oblasti platné od 1.1.2014.

  Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, poverení zamestnanci v starostlivosti o životné prostredie, manažér OŽP a pod..

  Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, poverení zamestnanci v starostlivosti o životné prostredie, manažér OŽP a pod..

  Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, poverení zamestnanci v starostlivosti o BOZP, manažér OHS, odborní zamestnanci VTZ a pod..

  Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, poverení zamestnanci v starostlivosti o BOZP, manažér OHS, odborní zamestnanci VTZ a pod..

  Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, poverení zamestnanci v starostlivosti o BOZP, manažér OHS, verejný zdravotník a pod..

  Cieľom workshopu je pripraviť slovenské firmy na vstup na nemecký trh. Od mája 2011 nie je v Nemecku potrebné pracovné povolenie – je to skutočne pravda? Viete, čo nemecké úrady vyžadujú? Chystáte sa uzatvoriť zmluvu s nemeckým partnerom? Máte v Nemecku pohľadávky?
  Na tieto a ďalšie otázky dostanete odpoveď na workshope.

  Cieľ tréningu Máte chuť na zmenu? Pozývame Vás na ochutnávku tréningu "Koučovacie zručnosti manažéra". Koučing sa dá chápať aj ako spôsob, ktorým sa dá pomôcť manažérom a lídrom viesť svoj tím, efektívne využívať potenciál jednotlivcov, porozumieť ľuďom a tak ich motivovať a viesť ich k tomu, aby ich práca bavila, robili ju s radosťou a prinášali lepšie výsledky. Avšak nie každý má čas stať sa 100% koučom a nie vždy sa dá v riadení aplikovať koučing. My Vám chceme predstaviť koučing ako metódu, ktorú môžete využiť vo svojej každodennej práci, metódu, ktorá v konečnom dôsledku môže priniesť zlepšenie pracovnej klímy a zvýšenie pracovných výkonov.

  Seminár je určený pre odbornú klientelu, ktorá realizuje zahranično-obchodné operácie a vedie rokovania so svojimi zahraničnými obchodnými partnermi.

  |0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-291|

  :: TRK SOPK Aktuálne
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora