Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|MEDZINÁRODNÁ konferencia BOZPBEZPEČNÉ PRACOVISKO a EURÓPSKY seminár NOVÉ INVESTÍCIE V RÁMCI AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU


Sprievodné podujatie výstavy JOB EXPO organizované Slovenským plastikárskym klastrom v spolupráci s TRK SOPK.

tréning vedenia ľudí, ich motivácie, riešení a predchádzaní konfliktom, definovaní vlastného štýlu vedenia ľudí a sebapoznaní.

Cieľom seminára a konzultácií je priblížiť slovenským podnikateľom nemeckú legislatívu, povinnosti voči nemeckým úradom, čo je potrebné splniť pri vysielaní pracovníkov do Nemecka, ako uzatvárať zmluvy s nemeckými partnermi, ako postupovať pri reklamáciách atď., možnosť osobne a individuálne prejednať konkrétne obchodné prípady, prekážky, problémy na nemeckom trhu.

Hlavný cieľ seminára: poskytnúť účastníkom praktické informácie o aktuálnom stave platnej právnej úpravy v oblasti odpadov a obalov, pripomenúť požiadavky kladené jednotlivými predpismi na firmu a ukázať, ako sa s týmito požiadavkami vysporiadať, aby predišli možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy za ich neplnenie.

školenie pre zamestnávateľov ako chrániť pracovníkov pri srdcovej zástave a ako sa technicky a vedomostne pripraviť na takúto situáciu...

seminár venovaný zmenám v novom Colnom kódexe Únie platnom po 1. máji 2016 a praktickým aspektom pri ich zavádzaní do praxe.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny. Seminár je určený všetkým subjektom, ktoré vystavujú štatistické hlásenia v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými krajinami EÚ a tiež pre všetkých ostatných záujemcov.

Hlavný cieľ seminára: prezentácia informácií a skúseností získaných na základe dlhoročnej komerčnej praxe doma a v zahraničí. V priebehu seminára je možná výmena vzájomných skúseností z konkrétnych obchodných prípadov, ktoré odborná klientela realizovala vo vývoze, resp. dovoze.

Hlavný cieľ seminára: informácia k novele zákona o DPH od 1.1.2016, vrátane príkladov z praxe k novým ustanoveniam týkajúcich sa prenosu daňovej povinnosti k stavebným prácam, k odloženiu daňovej povinnosti na základe prijatia platby od odberateľa a ostatné novelizované ustanovenia vrátane príkladov.Od 1. mája 2016 vstupujú do platnosti nové colné predpisy EÚ/SK. Lektori s dlhoročnou praxou a vysokou kvalifikáciou v colnej oblasti vysvetlia účastníkom najdôležitejšie zmeny v colných predpisoch a postupnosť ich uvádzania do praxe. Cieľom seminárov je vysvetliť zásadné zmeny v colných predpisoch Únie, ich praktický význam a dopad na činnosť firiem. Poskytnúť poznatky potrebné na včasné reagovanie na vyvolané zmeny, na zabránenie vzniku nežiadúcich incidentov a na úpravu firemnej logistiky po 1. máji 2016.

Spoločnosť RELIA s.r.o. a Trenčianska regionálna komora SOPK Vás pozýva na odborný seminár Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2015 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2016.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny. Seminár je určený všetkým subjektom, ktoré vystavujú štatistické hlásenia v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými krajinami EÚ a tiež pre všetkých ostatných záujemcov.

Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, poverení zamestnanci v starostlivosti o BOZP, manažér OHS, verejný zdravotník, lekári, zamestnávatelia a pod..

Analýza práv a povinností predávajúceho a kupujúceho pre 11 obchodných doložiek podľa Pravidiel INCOTERMS® 2010 a metodika správnej praxe na ich správny výber a uplatnenie pri inta- a extra-komunitárnom obchode s tovarom (Definície, interpelácia a vzájomné porovnanie jednotlivých doložiek INCOTERMS® 2010, kritéria pre správnu prax na uplatňovanie týchto doložiek v kúpnych zmluvách v obchode s tovarom).Najnovšie vedomosti z oblasti technológií spracovania plastov. Nové praktické informácie súvisiace s nástrojárňami, formami, materiálmi.

Pripravte sa na ukončenie roka a nové zmeny v čas.

Koncom roka 2015 vydáva Jozef Mihál už piaty diel knihy „Daňové a odvodové tipy“. Autor Vám novú knihu predstaví osobne na seminári. Hlavnou témou budú dane a odvody majiteľov firiem a štatutárov obchodných spoločností (s.r.o.) vrátane dopadov na plnenia zo Sociálnej poisťovne – dôchodky, minimálne dôchodky, nemocenské dávky, materské...

Ustanovujúce stretnutie pracovnej skupiny systémových dodávateľov technológií pre inteligentné budovy. Cieľom stretnutia je vytvorenie platformy schopnej zostavovať ponuku služieb odberateľom v súkromnom a verejnom sektore pri obnove a rekonštrukcii budov na úroveň inteligentných budov.

Tréning je nadstavbovým vzdelávaním pre absolventov tréningu Leadership. Cieľom je oboznámenie s technikami, metodikou a zásadami neinštruktívneho spôsobu vedenia ľudí, ktoré môžu manažéri využiť v roli „manažéra-kouča“. Zároveň je určený manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorých cieľom je osobnostný rozvoj, ako aj zvyšovanie výkonnosti a rozvoja zamestnancov. Viera vo vlastný osobný potenciál, ako aj potenciál svojich kolegov a jeho rozvíjanie

Cieľom tréningu „Leadership“ je objasniť účastníkom základné formy vedenia ľudí a ich motivácie. Získať teoretické vedomosti z verbálnej a neverbálnej komunikácie a ich praktické využitie pri definovaní, riešení a predchádzaní konfliktov. Definovanie vlastného štýlu vedenia ľudí a poznanie seba samého.

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s metodikou na zavedenie teleworkingu (možnosť pracovať z domova pri využití PC, modemu a internetu) ako inovatívnu formu organizácie práce a návykov ohľaduplných pre rodinu a zamestnávateľa.Seminár poskytne účastníkom nielen cenné teoretické informácie o colných a daňových predpisoch pri obchodovaní s krajinami mimo Európskej únie ale aj potrebné a praktické skúsenosti pri vypĺňaní a pri opravách colných vyhlásení, upozorní na najčastejšie chyby a nedostatky deklarantov a zástupcov v colnom konaní, ktorých výsledkom môže byť porušenie colných predpisov a poukáže na ich legislatívne riešenie.

Koncom mája 2015 vydáva Jozef Mihál už štvrtý diel knihy „Daňové a odvodové tipy“. Autor Vám novú knihu predstaví osobne na seminári. Aj tentoraz budú „Daňové a odvodové tipy“ zamerané na aktuálne novinky v daniach a odvodoch. Príkladom je odvodová odpočítateľná položka v zdravotnom poistení.

Cieľom tréningu prejsť konkrétne témy týkajúce sa práce na sekretariáte. Témy sú vybrané na základe dopytu – témy, o ktoré je najväčší záujem.

Seminár je určený - najmä primátorom, starostom, zamestnancom obecných a mestských úradov, ale tiež majiteľom, manažérom a vedúcim pracovníkom veľkých, stredných aj malých podnikov, živnostníkom, právnikom a advokátom, pracovníkom štátneho sektoru a všetkým ostatným záujemcom.

Trojdňový odborný kurz obsahuje to podstatné so základov pre výkon pracovnej funkcie colného deklaranta. Aplikačná prax vyžaduje orientáciu v colnej problematike, komunikáciu s colnými orgánmi, znalosti colných predpisov a postupov. Výučba prebieha so zameraním sa na praktickú stránku a efektívne, skúsenými odbornými lektormi z dlhoročnou colnou praxou a skúsenosťami z lektorskej činnosti v profesijnom vzdelávaní. Je určený pre úplných začiatočníkov a mierne pokročilých.

Seminár je určený všetkým zamestnávateľom ich majiteľom, konateľom, HR manažérom a pod. Od 1.7.2015 je povinný whistleblowing mechanizmus u všetkých zamestnávateľov s viac ako 50 zamestnancami).

Cieľom tréningu je oboznámenie s technikami, metodikou a zásadami neinštruktívneho spôsobu vedenia ľudí, ktoré môžu manažéri využiť v roli „manažéra-kouča“. Zároveň je určený manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorí sa zaujímajú o osobnostný rozvoj, ako aj o zvyšovanie výkonnosti a rozvoj zamestnancov. Viera vo vlastný osobný potenciál, ako aj potenciál svojich kolegov a jeho rozvíjanie je cesta k realizácii inovácií a nápadov, dôležitých projektov či vízií.

Ciele kurzu:
Kurz je zameraný na zamestnancov, ktorí začínajú pracovať alebo už samostatne pracujú v oblasti nákupu. Prostredníctvom uvedeného programu si účastníci
 • osvoja základné odborné poznatky z oblasti nákupu,
 • spoznajú základné odborné témy z riadenia dodávateľského reťazca,
 • naučia sa, ako získané vedomosti preniesť do denných činností napr. cenová analýza, výskum trhu alebo právne základy.

 • Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Regionálnou hospodárskou komorou Brno pozývajú začínajúce podnikateľky na okrúhly stôl s témou "Úspešná prezentácia a výmena skúseností s podnikateľkami z Brna".

  Termín konania 22. máj 2015, 10.00 - 14.30
  Miesto konania: Hotel Elizabeth, Trenčín


  Cieľ a charakteristika tréningu: Tento tréning kopíruje prácu na sekretariáte, ktorá je veľmi rôznorodá a vyžaduje človeka flexibilného, milého, ale zároveň asertívneho. Človeka, ktorý ovláda firemnú korešpondenciu, má vhodný hlasový prejav v telefóne, správne používa e-maily, vie zorganizovať firemný večierok.

  KLUB SOPK na tému INOVÁCIE PRE PRAX s predstaviteľmi Slovenskej obchodnej a priemyselne komory, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Mendelovej univerzity v Brně a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

  Inštruktážny seminár o krokoch firiem potrebných pre vstup do systému duálneho vzdelávania v školskom roku 2015/2016

  Doteraz sa oblasť transferových cien vzťahovala len na transakcie so zahraničnými závislými osobami. V zmysle novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania začali uplatňovať aj na tuzemské závislé osoby.

  Pozor zmena dátumu a miesta konania seminára - 07. mája 2015, v Lednických Rovniach


  ...

  Cieľ seminára: dozviete sa o postupoch pri vydávaní a zostavovaní dôkazov pôvodu v EÚ, o preferenčnom rámci obchodovania medzi Európskou úniou a niektorými krajinami. Ako využiť preferenčné výhody a ako zistíte, či máte na ne nárok a kedy.

  Cieľ tréningu oboznámiť účastníkov tréningu o princípoch riadenia projektov. Naučiť sa ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu využívaním viacerých metód projektového manažmentu. Cieľom tréningu je aj oboznámiť účastníkov o fundraisingu a crowdfundingu a ich význame pre neziskový sektor ako aj tipmi ako robiť fundraising v praxi. V neposlednom rade si účastníci tréningu môžu vymeniť praktické skúsenosti s prípravou a riadením projektov. Účastníci sa zároveň formou tímovej práce naučia pripraviť modelový (vzorový) projekt pomocou prípadovej štúdie orientovanej do oblasti ich záujmu.

  |0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|

  :: TRK SOPK Aktuálne
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora