Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-258|

Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Regionálnou hospodárskou komorou Brno pozývajú začínajúce podnikateľky na okrúhly stôl s témou "Úspešná prezentácia a výmena skúseností s podnikateľkami z Brna".

Termín konania 22. máj 2015, 10.00 - 14.30
Miesto konania: Hotel Elizabeth, Trenčín


Cieľ a charakteristika tréningu: Tento tréning kopíruje prácu na sekretariáte, ktorá je veľmi rôznorodá a vyžaduje človeka flexibilného, milého, ale zároveň asertívneho. Človeka, ktorý ovláda firemnú korešpondenciu, má vhodný hlasový prejav v telefóne, správne používa e-maily, vie zorganizovať firemný večierok.

KLUB SOPK na tému INOVÁCIE PRE PRAX s predstaviteľmi Slovenskej obchodnej a priemyselne komory, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Mendelovej univerzity v Brně a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Inštruktážny seminár o krokoch firiem potrebných pre vstup do systému duálneho vzdelávania v školskom roku 2015/2016

Doteraz sa oblasť transferových cien vzťahovala len na transakcie so zahraničnými závislými osobami. V zmysle novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania začali uplatňovať aj na tuzemské závislé osoby.

Pozor zmena dátumu a miesta konania seminára - 07. mája 2015, v Lednických Rovniach


...

Cieľ seminára: dozviete sa o postupoch pri vydávaní a zostavovaní dôkazov pôvodu v EÚ, o preferenčnom rámci obchodovania medzi Európskou úniou a niektorými krajinami. Ako využiť preferenčné výhody a ako zistíte, či máte na ne nárok a kedy.

Cieľ tréningu oboznámiť účastníkov tréningu o princípoch riadenia projektov. Naučiť sa ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu využívaním viacerých metód projektového manažmentu. Cieľom tréningu je aj oboznámiť účastníkov o fundraisingu a crowdfundingu a ich význame pre neziskový sektor ako aj tipmi ako robiť fundraising v praxi. V neposlednom rade si účastníci tréningu môžu vymeniť praktické skúsenosti s prípravou a riadením projektov. Účastníci sa zároveň formou tímovej práce naučia pripraviť modelový (vzorový) projekt pomocou prípadovej štúdie orientovanej do oblasti ich záujmu.

Cieľom seminára je objasniť možnosti zamestnávania občanov EÚ/EHP a občanov tretích krajín s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a legislatívne zmeny v tejto oblasti platné od 1.1.2014.

Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, poverení zamestnanci v starostlivosti o životné prostredie, manažér OŽP a pod..

Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, poverení zamestnanci v starostlivosti o životné prostredie, manažér OŽP a pod..

Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, poverení zamestnanci v starostlivosti o BOZP, manažér OHS, odborní zamestnanci VTZ a pod..

Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, poverení zamestnanci v starostlivosti o BOZP, manažér OHS, odborní zamestnanci VTZ a pod..

Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, poverení zamestnanci v starostlivosti o BOZP, manažér OHS, verejný zdravotník a pod..

Cieľom workshopu je pripraviť slovenské firmy na vstup na nemecký trh. Od mája 2011 nie je v Nemecku potrebné pracovné povolenie – je to skutočne pravda? Viete, čo nemecké úrady vyžadujú? Chystáte sa uzatvoriť zmluvu s nemeckým partnerom? Máte v Nemecku pohľadávky?
Na tieto a ďalšie otázky dostanete odpoveď na workshope.

Cieľ tréningu Máte chuť na zmenu? Pozývame Vás na ochutnávku tréningu "Koučovacie zručnosti manažéra". Koučing sa dá chápať aj ako spôsob, ktorým sa dá pomôcť manažérom a lídrom viesť svoj tím, efektívne využívať potenciál jednotlivcov, porozumieť ľuďom a tak ich motivovať a viesť ich k tomu, aby ich práca bavila, robili ju s radosťou a prinášali lepšie výsledky. Avšak nie každý má čas stať sa 100% koučom a nie vždy sa dá v riadení aplikovať koučing. My Vám chceme predstaviť koučing ako metódu, ktorú môžete využiť vo svojej každodennej práci, metódu, ktorá v konečnom dôsledku môže priniesť zlepšenie pracovnej klímy a zvýšenie pracovných výkonov.

Seminár je určený pre odbornú klientelu, ktorá realizuje zahranično-obchodné operácie a vedie rokovania so svojimi zahraničnými obchodnými partnermi.

AKTUÁLNA ZNALOSŤ MZDOVEJ PROBLEMATIKY je nevyhnutným predpokladom pre bezchybné spracovanie miezd v súlade so zákonom. My Vám pomôžeme v týchto zmenách sa zorientovať tak, aby ste novú legislatívu zvládli bez problémov. Cieľom seminára je prezentovať účastníkom zmeny v oblasti sociálneho, zdravotného poistenia a dani zo závislej činnosti platné od 1.1.2015.

Seminár prináša najnovšie poznatky z oblasti materiálov na vstrekovacie formy, príslušenstva foriem, osadzovania formy, spúšťania pre riadnu výrobu, informácie ohľadom vlastností plastov a ich náhrad, chladenia formy. Kľúčovom bodom pre účastníkov bude analýza chýb výliskov – predchádzanie týmto chybám.

Tréning je určený najmä pre top manažérov, riaditeľov, konateľov a vedúcich oddelení a tiež ostatným záujemcom.

Podnikanie, zamestnanosť a rozvoj regiónu je kontaktný a prezentačný seminár, ktorého cieľom je podporiť regionálny networking; informácie o nových produktoch a službách pre podnikanie a regionálnu rozvoju; vyšpecifikovanie tém pre diskusiu s verejnosťou.

Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, bezpečnostní technici, poverení zamestnanci personálnych oddelení.

Je možné stres cítiť? Skutočné fakty o strese. Ako stres vzniká a čo spôsobuje v našom tele.

Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, bezpečnostní technici, poverení zamestnanci personálnych oddelení.

Cieľová skupina - seminár je určený pre obchodné spoločnosti, samosprávy, podnikateľov, živnostníkov, taktiež pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem rozšíriť alebo zdokonaliť si vedomosti v oblasti alternatívnych spôsobov riešenia sporov.

Ide o akreditovaný kurz prvej pomoci MZ SR v rozsahu 8 hodín s vydaním osvedčenia účastníkovi o absolvovaní. V súlade s paragrafom 8 odst. 1 písm. a) bod 3, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom seminára je objasniť možnosti zamestnávania občanov EÚ/EHP a občanov tretích krajín s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a legislatívne zmeny v tejto oblasti platné od 1.1.2014.

Odborný seminar k zavádzaniu Smart City konceptu v Trenčianskom kraji.

Cieľom tréningu je objasniť pojmy event marketing a event manažment a to, aké miesto má event marketing v celkovej komunikačnej stratégii spoločnosti. Mnohé firmy zistili, že event by nemal byť osamelým majákom stojacim v mori podlinkovej komunikácie, ale mal by byť súčasťou strategických rozhodnutí a systematickej korporačnej komunikácie.

Pozvánka na podujatie, na ktorom slovenskí malí a strední podnikatelia zistia viac o možnostiach podnikania v Uzbekistane.

Špecializovaný tréning "Odborný pracovník - odborná pracovníčka v nákupe" realizovaný na základe licencie udelenej "Swiss Association for Purchasing and Supply Management – procure.ch"

Cieľ a charakteristika tréningu: Tento tréning kopíruje prácu na sekretariáte, ktorá je veľmi rôznorodá a vyžaduje človeka flexibilného, milého, ale zároveň asertívneho. Človeka, ktorý ovláda firemnú korešpondenciu, má vhodný hlasový prejav v telefóne, správne používa e-maily, vie zorganizovať firemný večierok.

Klastre sú jedným zo základných podporných nástrojov pre rozvoj malých a stredných podnikov (MSP). Cieľom ich existencie je podporovať spoluprácu medzi jednotlivými MSP v určitom sektore. Automobilové, strojárske a klastre cestovného ruchu sú najznámejšími na Slovensku, ktoré vznikli aj napriek zložitej situácii – Slovensko totiž nemá vhodnú legislatívu, ktorá by definovala a podporovala klastre ako také.

Cieľom workshopu: Osloviť širšiu skupinu menších a stredných spoločností o veľkosti do 500 zamestnancov, s cieľom oboznámiť ich s možnosťami riešenia úspory firemných nákladov v rôznych segmentoch prostredníctvom špecialistov, ktorí prichádzajú z externého prostredia a majú dlhoročnú skúsenosť v radoch managementu v domácich i zahraničných spoločnostiach.

Cieľ seminára: Upozorniť na zmeny v právnych predpisoch a ich aplikácia v praxi.

Komunikácia je fenomén rozplývajúci sa všade v nás a okolo nás. Je to systém dorozumievania sa, potrebný pre našu existenciu. Keďže sme s ňou neustále spätí, je to problematika, ktorej sa oplatí venovať. Znalosti z tejto témy majú širokospektrálne využitie. Radi by ste zlepšili svoju sebaprezentáciu, pretože Vám záleží na tom, ako Vás vnímajú Vaši kolegovia alebo obchodní partneri? Pracujete na zdokonaľovaní vyjadrovacieho daru? Máte záujem spoznať, v čom spočíva efektívna firemná komunikácia? Pripojte sa k nám na tréning komunikácie a dozviete sa viac!

Cieľ kurzu: Poskytnúť všetky potrebné informácie formou akreditovaného kurzu MŠ SR pre zamestnancov pre manipuláciu s dezinfekčnými prípravkami a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie so získaním osvedčenia o odbornej príprave (podklad pre skúšku na RÚVZ) .

Cieľ kurzu: Poskytnúť všetky potrebné informácie formou akreditovaného kurzu MŠ SR pre zamestnancov pre manipuláciu s toxickými látkami a prípravkami so získaním osvedčenia o odbornej príprave (podklad pre skúšku na RUVZ) .

Cieľ kurzu : Poskytnúť všetky potrebné informácie formou akreditovaného kurzu MŠ SR pre zamestnancov na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb so získaním osvedčenia o odbornej príprave v súlade s § 9 NV SR č. 253/2006 Z.z..

Cieľ školenia: V SÚLADE S § 10 Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov školenie poskytne zamestnancom informácie potrebné na prácu s nebezpečnými chemickými faktormi.

Seminár je určený právnickým a fyzickým osobám, ktoré pre výkon svojho povolania, ale i v každodennom styku potrebujú ovládať pravidlá etikety, spoločenského správania, prezentácie, organizácie spoločenských podnikov a rovnako aj poznať základy diplomatického protokolu.

Cieľ stretnutia je prezentovať účastníkom problematiku firemnej identity a to nielen jej materiálne a formálne prvky, ale predovšetkým aspekty nemateriálnej a obsahovej povahy (komunikácia, správanie, hodnoty a pod.), ako ich diagnostikovať a vhodne nastaviť.

Cieľom seminára je pripraviť slovenské firmy na vstup do bartrového systému. Čo je bartrovanie? História bártra. Význam bártra. Sprostredkovanie obchodu cez bartrový systém. Riešnie pohladávok bártrom. Zúčtovanie bartrových obchodov, Výhodný bartrový tovarový úver.

Cieľom workshopu je pripraviť slovenské firmy na vstup na nemecký trh.Viete čo nemecké firmy vyžadujú? Chystáte sa uzatvoriť zmluvu s nemeckým partnerom? Máte v Nemecku pohľadávky?

ORGANIZAČNÁ KULTÚRA - významným spôsobom ovplyvňuje dlhodobú úspešnosť firmy. Nezdravá organizačná kultúra pôsobí až deštrukčne. My Vám pomôžeme tejto problematike lepšie porozumieť a v prípade záujmu následne zmeniť Vašu firmu tak, aby získala nový zdroj sily a konkurenčnej výhody.

Cieľ seminára – rozšírenie a prehĺbenie poznatkov z procesu kolektívneho vyjednávania, uzatvárania a obsahu kolektívnych zmlúv, rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

Cieľ seminára – rozšírenie a prehĺbenie poznatkov zo spracovávania zahraničných trhov.

Cieľ seminára – rozšírenie a prehĺbenie poznatkov zo spracovávania zahraničných trhov.

Cieľ seminára: Oboznámiť účastníkov o zmenách obsiahnutých v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ruší pôvodný zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Cieľ seminára: Oboznámiť účastníkov s problematikou internetového marketingu so zameraním na zahraničné trhy (RF, Nemecko, USA, Japonsko, Čína, Poľsko, Francúzsko).

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-258|

:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora