Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-282|

Cieľom seminára je objasniť možnosti zamestnávania občanov EÚ/EHP a občanov tretích krajín s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a legislatívne zmeny v tejto oblasti platné od 1.1.2014.

Odborný seminar k zavádzaniu Smart City konceptu v Trenčianskom kraji.

Cieľom tréningu je objasniť pojmy event marketing a event manažment a to, aké miesto má event marketing v celkovej komunikačnej stratégii spoločnosti. Mnohé firmy zistili, že event by nemal byť osamelým majákom stojacim v mori podlinkovej komunikácie, ale mal by byť súčasťou strategických rozhodnutí a systematickej korporačnej komunikácie.

Pozvánka na podujatie, na ktorom slovenskí malí a strední podnikatelia zistia viac o možnostiach podnikania v Uzbekistane.

Špecializovaný tréning "Odborný pracovník - odborná pracovníčka v nákupe" realizovaný na základe licencie udelenej "Swiss Association for Purchasing and Supply Management – procure.ch"

Cieľ a charakteristika tréningu: Tento tréning kopíruje prácu na sekretariáte, ktorá je veľmi rôznorodá a vyžaduje človeka flexibilného, milého, ale zároveň asertívneho. Človeka, ktorý ovláda firemnú korešpondenciu, má vhodný hlasový prejav v telefóne, správne používa e-maily, vie zorganizovať firemný večierok.

Klastre sú jedným zo základných podporných nástrojov pre rozvoj malých a stredných podnikov (MSP). Cieľom ich existencie je podporovať spoluprácu medzi jednotlivými MSP v určitom sektore. Automobilové, strojárske a klastre cestovného ruchu sú najznámejšími na Slovensku, ktoré vznikli aj napriek zložitej situácii – Slovensko totiž nemá vhodnú legislatívu, ktorá by definovala a podporovala klastre ako také.

Cieľom workshopu: Osloviť širšiu skupinu menších a stredných spoločností o veľkosti do 500 zamestnancov, s cieľom oboznámiť ich s možnosťami riešenia úspory firemných nákladov v rôznych segmentoch prostredníctvom špecialistov, ktorí prichádzajú z externého prostredia a majú dlhoročnú skúsenosť v radoch managementu v domácich i zahraničných spoločnostiach.

Cieľ seminára: Upozorniť na zmeny v právnych predpisoch a ich aplikácia v praxi.

Komunikácia je fenomén rozplývajúci sa všade v nás a okolo nás. Je to systém dorozumievania sa, potrebný pre našu existenciu. Keďže sme s ňou neustále spätí, je to problematika, ktorej sa oplatí venovať. Znalosti z tejto témy majú širokospektrálne využitie. Radi by ste zlepšili svoju sebaprezentáciu, pretože Vám záleží na tom, ako Vás vnímajú Vaši kolegovia alebo obchodní partneri? Pracujete na zdokonaľovaní vyjadrovacieho daru? Máte záujem spoznať, v čom spočíva efektívna firemná komunikácia? Pripojte sa k nám na tréning komunikácie a dozviete sa viac!

Cieľ kurzu: Poskytnúť všetky potrebné informácie formou akreditovaného kurzu MŠ SR pre zamestnancov pre manipuláciu s dezinfekčnými prípravkami a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie so získaním osvedčenia o odbornej príprave (podklad pre skúšku na RÚVZ) .

Cieľ kurzu: Poskytnúť všetky potrebné informácie formou akreditovaného kurzu MŠ SR pre zamestnancov pre manipuláciu s toxickými látkami a prípravkami so získaním osvedčenia o odbornej príprave (podklad pre skúšku na RUVZ) .

Cieľ kurzu : Poskytnúť všetky potrebné informácie formou akreditovaného kurzu MŠ SR pre zamestnancov na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb so získaním osvedčenia o odbornej príprave v súlade s § 9 NV SR č. 253/2006 Z.z..

Cieľ školenia: V SÚLADE S § 10 Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov školenie poskytne zamestnancom informácie potrebné na prácu s nebezpečnými chemickými faktormi.

Seminár je určený právnickým a fyzickým osobám, ktoré pre výkon svojho povolania, ale i v každodennom styku potrebujú ovládať pravidlá etikety, spoločenského správania, prezentácie, organizácie spoločenských podnikov a rovnako aj poznať základy diplomatického protokolu.

Cieľ stretnutia je prezentovať účastníkom problematiku firemnej identity a to nielen jej materiálne a formálne prvky, ale predovšetkým aspekty nemateriálnej a obsahovej povahy (komunikácia, správanie, hodnoty a pod.), ako ich diagnostikovať a vhodne nastaviť.

Cieľom seminára je pripraviť slovenské firmy na vstup do bartrového systému. Čo je bartrovanie? História bártra. Význam bártra. Sprostredkovanie obchodu cez bartrový systém. Riešnie pohladávok bártrom. Zúčtovanie bartrových obchodov, Výhodný bartrový tovarový úver.

Cieľom workshopu je pripraviť slovenské firmy na vstup na nemecký trh.Viete čo nemecké firmy vyžadujú? Chystáte sa uzatvoriť zmluvu s nemeckým partnerom? Máte v Nemecku pohľadávky?

ORGANIZAČNÁ KULTÚRA - významným spôsobom ovplyvňuje dlhodobú úspešnosť firmy. Nezdravá organizačná kultúra pôsobí až deštrukčne. My Vám pomôžeme tejto problematike lepšie porozumieť a v prípade záujmu následne zmeniť Vašu firmu tak, aby získala nový zdroj sily a konkurenčnej výhody.

Cieľ seminára – rozšírenie a prehĺbenie poznatkov z procesu kolektívneho vyjednávania, uzatvárania a obsahu kolektívnych zmlúv, rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

Cieľ seminára – rozšírenie a prehĺbenie poznatkov zo spracovávania zahraničných trhov.

Cieľ seminára – rozšírenie a prehĺbenie poznatkov zo spracovávania zahraničných trhov.

Cieľ seminára: Oboznámiť účastníkov o zmenách obsiahnutých v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ruší pôvodný zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Cieľ seminára: Oboznámiť účastníkov s problematikou internetového marketingu so zameraním na zahraničné trhy (RF, Nemecko, USA, Japonsko, Čína, Poľsko, Francúzsko).

Schválená novela zákona o DPH zasahuje zamestnávateľov i zamestnancov, každú skupinu iným spôsobom. Cieľom je oboznámiť účastníkov o zmenách obsiahnutých v zákone .

Cieľ seminára: Oboznámiť účastníkov s problematikou internetového marketingu so zameraním na zahraničné trhy (RF, Nemecko, USA, Japonsko, Čína, Poľsko, Francúzsko).

Trendový módny seminár organizuje Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu pri Trenčianskej regionálnej komore SOPK v spolupráci so Strednou odbornou školou podnikania v Trenčíne.

Účastníci kurzu „Colný deklarant“ získajú:
 • poznatky a zručnosti potrebné pre výkon tejto funkcie,
 • orientáciu v colných predpisoch a colnej problematike,
 • prax vo vykonávaní úkonov a formalít pri výkone funkcie colného deklaranta.
  Kurz prebieha 3 dni; spolu 18 hodín; denne 6 vyučovacích hodín

 • Tréning je zameraný na podporu viacjazyčnej komunikácie pri exporte malých a stredne veľkých podnikov (SME) pomocou komunikačného auditu. Tréning bude prebiehať v anglickom jazyku.

  Cieľ seminára: Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR, nariadenie (EU) č. 528/2012) sa týka uvádzania biocídnych výrobkov na trh a používania biocídnych výrobkov, ktoré sa používajú na ochranu ľudí, zvierat, materiálov alebo výrobkov pred škodlivými organizmami, ako sú škodcovia alebo baktérie, a to pôsobením účinných látok obsiahnutých v biocídnom výrobku.

  Trenčianska regionálna komora pripravila pre Vas štandardný jazykový kurz ruského jazyka. Je určený pre úplných začiatočníkov a mierne pokročilých.
  Cieľová skupina: Kurzu sa možu zúčastniť klienti z firiem, z inštitúcií cestovného ruchu, študenti a všetci, ktorí uvedený jazyk potrebujú pre svoju prácu, resp. ďalšie štúdium.

  Cieľ seminára: Oboznámenie sa s aktuálnymi zmenami colného zákona platnými od 1.7.2013, ktoré sa dotýkajú najmä výkonu následnej kontroly vykonávanej Finančnou správou SR, záruk na zabezpečenie colného dlhu – Vyhláška MF SR č. 419/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zmeny sa premietli do viacerých zákonov. Tieto zmeny majú dosah na finančnú kontrolu, zdaňovanie príjmov, lotériu pokladničných dokladov, či správu majetku štátu.

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK organizuje kurz činštiny, na ktorý Vás pozývame.

  Cieľ seminára: Zvýšenie a prehĺbenie právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania pri aplikácii zmien v praxi z dôvodu prijatia veľkej novely zákona, ktorá nadobudne účinnosť 1. júla 2013.

  Cieľ seminára: Poskytnúť účastníkom ucelené informácie o novelách zákonov o spotrebnej dani, o vplyvoch zmien na daňové subjekty a ich činnosť. Účastníci sa dozvedia informácie od dôvodu a potreby novely,až po jej dosah pre subjekty s uceleným výkladom každej zmeny, so zameraním na zmeny podľa:

 • zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov - dopad jeho postupnej účinnosti na zákony o spotrebných daniach z vína , liehu a piva
 • zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

 • Cieľ seminára: Poskytnúť účastníkom komplexné informácie o zákone č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Cieľ seminára: Poskytnúť účastníkom komplexné informácie o zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

  Cieľ seminára: Poskytnúť účastníkom ucelené informácie o právnom rámci § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Naučiť ako vykonávať elektronické vedenie evidencií, elektronické podávanie hlásení , aké prípadné sankcie hrozia za nevedenie evidencií.

  Cieľ seminára: Poskytnúť účastníkom komplexné informácie o zákone č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

  Cieľ seminára:
  Objasnenie základných pravidiel spoločenského správania, pracovnej a obchodnej etikety, rozdiely v postavení muža a ženy, ako používať navštívenky (vizitky), ako pracovať s pozvánkami, ako sa obliecť na rôzne príležitosti a získať imidž. Získanie základných poznatkov o tom, ako rokovať s obchodným partnerom a ako rokovanie pripraviť.

  Cieľ seminára:
  Poskytnúť informácie z procesu certifikácie, uplatňovania colných predpisov v rámci schvaľovacieho procesu a v rámci následného monitoringu. Počnúc zostavením žiadosti, príloh, hodnotiaceho dotazníka, končiac následným monitoringom. Prispeje k nastaveniu a zdokonaleniu Vášho systému, kvalite procesov, spoľahlivosti a bezpečnosti v rámci Vašej role a Vašej účasti v logistickom reťazci. Podporí zvýšenie konkurencie schopnosti Vašej spoločnosti. Dozviete sa o podmienkach a plnení kritérií, možnostiach komerčného využitia, prínosoch a výhodách pre držiteľov a spôsobe ich využívania. Pomôže Vám zvládnuť certifikačný proces a získať osvedčenie príslušného typu.

  Cieľom seminára bude:
  Oboznámiť spoločnosti so základnými pravidlami transferového oceňovania, ktoré sa uplatňujú nielen v Slovenskej republike, ale aj v mnohých iných krajinách. Od 01.01.2009 je potrebné, aby spoločnosti, ktoré uskutočňujú transakcie so svojimi zahraničnými závislými spoločnosťami, pripravili dokumentáciu k transferovým cenám, ktoré v predmetných transakciách uplatňujú. Dokumentácia je významným dôkazom na preukázanie, že vzťahy, ktoré spoločnosti uskutočňujú so svojimi zahraničnými prepojenými spoločnosťami sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu, teda sú také, aby si účtovali medzi sebou nezávislé osoby. Dôležitým predpoklad pre jej prípravu je poznanie práve jej základných pravidiel, princípov a metód, ktoré sa používajú na zistenie rozdielov medzi transferovými cenami a cenami trhovými.

  Cieľ seminára: Orientácia v problematike pôvodu tovaru a vo využívaní výhod preferenčného pôvodu. Ako zistíte, či a kedy máte nárok na preferenčné zaobchádzanie. Správne zatriedenie tovarov, plnenie kritérií pre opracovanie a spracovanie, využívanie kumulácie tovaru vo výrobe. Vysvetlíme systém pôvodu tovaru, ozrejmíme význam, znenie a aplikáciu protokolov a pravidiel pôvodu pri obchode s Vašimi výrobkami. Otázka spôsobu identifikácie zmluvných preferencii , ktoré môžete uplatniť na Vaše výrobky pri vývoze, vyhľadanie potrebných informácií a dohôd. Lektor zodpovie dopyty nepresahujúce rozsah časovej dotácie v rámci programu seminára.

  Cieľ seminára: Pripraviť hospodárske subjekty na výkon následnej kontroly, analyzovať ich systém cez colný audit a oboznámiť ich s právami a povinnosťami kontrolovaného subjektu. Výkon následnej kontroly býva realizovaný proces spolu s povinnosťami a právami kontrolovanej osoby v súlade s s ustanoveniami Colného zákona (Zákon NR SR č. 199/2004 v znení neskorších predpisov). Je obvykle sústredený na kontrolu údajov dovozných alebo vývozných operácií s cieľom presvedčiť sa o správnosti, úplnosti uvedených údajov, pravosť predložených dokumentov. Buďte pripravení, nie prekvapení a zaskočení, ak sa začne výkon následnej kontroly v rámci Vašej spoločnosti, riešiť otázky včas vopred a preventívne eliminuje riziká, sankcie, zodpovednosť z porušenia colných a daňových predpisov, ale tiež vyvodenie prípadnej trestno-právnej zodpovednosti.

  Rozširujete svoje podnikateľské aktivity do iných krajín a chcete do nich vyslať svojich zamestnancov? Alebo chcete zamestnávať občanov iných štátov? V obidvoch prípadoch je Vašou povinnosťou splniť celý rad legislatívnych nariadení, ktoré vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti, zákona o pobyte cudzincov, o sociálnom poistení a taktiež z koordinačných nariadení Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

  Seminár je určený pre slovenské výrobné, obchodné firmy, ako i firmy z oblasti služieb so záujmom o prienik na poľský trh.

  Seminár je určený pre podnikovú klientelu, predovšetkým pre manažérov firiem, ktorí realizujú vývozné obchodné a logistické operácie so zahraničnými partnermi. Cieľom bude prezentácia konkrétnych poznatkov a skúseností z trhov EÚ, analýza pozícií komerčného pôsobenia slovenského exportéra na jednotlivých trhoch podľa konkrétnych detailných bodov. Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií o sieti na www.een.sk.

  Seminár je určený predovšetkým pre podnikateľské subjekty, ktoré sú pôvodcami odpadu ako aj, pre podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti zberu a zhodnocovania odpadov, ako aj pre subjekty z komunálnej sféry.

  Seminár je určený pre subjekty, ktoré vystavujú štatistické hlásenie v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými štátmi EU, ako aj pre všetkých ostatných záujemcov.

  Seminár je určený pre obchodných zástupcov, začínajúcich obchodníkov a pre tých, ktorí si potrebujú precvičiť základné obchodnícke zručnosti.

  |0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-282|

  :: TRK SOPK Aktuálne
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora