Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK organizuje kurz činštiny, na ktorý Vás pozývame.

Cieľ seminára: Zvýšenie a prehĺbenie právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania pri aplikácii zmien v praxi z dôvodu prijatia veľkej novely zákona, ktorá nadobudne účinnosť 1. júla 2013.

Cieľ seminára: Poskytnúť účastníkom ucelené informácie o novelách zákonov o spotrebnej dani, o vplyvoch zmien na daňové subjekty a ich činnosť. Účastníci sa dozvedia informácie od dôvodu a potreby novely,až po jej dosah pre subjekty s uceleným výkladom každej zmeny, so zameraním na zmeny podľa:

 • zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov - dopad jeho postupnej účinnosti na zákony o spotrebných daniach z vína , liehu a piva
 • zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

 • Cieľ seminára: Poskytnúť účastníkom komplexné informácie o zákone č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Cieľ seminára: Poskytnúť účastníkom komplexné informácie o zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

  Cieľ seminára: Poskytnúť účastníkom ucelené informácie o právnom rámci § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Naučiť ako vykonávať elektronické vedenie evidencií, elektronické podávanie hlásení , aké prípadné sankcie hrozia za nevedenie evidencií.

  Cieľ seminára: Poskytnúť účastníkom komplexné informácie o zákone č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

  Cieľ seminára:
  Objasnenie základných pravidiel spoločenského správania, pracovnej a obchodnej etikety, rozdiely v postavení muža a ženy, ako používať navštívenky (vizitky), ako pracovať s pozvánkami, ako sa obliecť na rôzne príležitosti a získať imidž. Získanie základných poznatkov o tom, ako rokovať s obchodným partnerom a ako rokovanie pripraviť.

  Cieľ seminára:
  Poskytnúť informácie z procesu certifikácie, uplatňovania colných predpisov v rámci schvaľovacieho procesu a v rámci následného monitoringu. Počnúc zostavením žiadosti, príloh, hodnotiaceho dotazníka, končiac následným monitoringom. Prispeje k nastaveniu a zdokonaleniu Vášho systému, kvalite procesov, spoľahlivosti a bezpečnosti v rámci Vašej role a Vašej účasti v logistickom reťazci. Podporí zvýšenie konkurencie schopnosti Vašej spoločnosti. Dozviete sa o podmienkach a plnení kritérií, možnostiach komerčného využitia, prínosoch a výhodách pre držiteľov a spôsobe ich využívania. Pomôže Vám zvládnuť certifikačný proces a získať osvedčenie príslušného typu.

  Cieľom seminára bude:
  Oboznámiť spoločnosti so základnými pravidlami transferového oceňovania, ktoré sa uplatňujú nielen v Slovenskej republike, ale aj v mnohých iných krajinách. Od 01.01.2009 je potrebné, aby spoločnosti, ktoré uskutočňujú transakcie so svojimi zahraničnými závislými spoločnosťami, pripravili dokumentáciu k transferovým cenám, ktoré v predmetných transakciách uplatňujú. Dokumentácia je významným dôkazom na preukázanie, že vzťahy, ktoré spoločnosti uskutočňujú so svojimi zahraničnými prepojenými spoločnosťami sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu, teda sú také, aby si účtovali medzi sebou nezávislé osoby. Dôležitým predpoklad pre jej prípravu je poznanie práve jej základných pravidiel, princípov a metód, ktoré sa používajú na zistenie rozdielov medzi transferovými cenami a cenami trhovými.

  Cieľ seminára: Orientácia v problematike pôvodu tovaru a vo využívaní výhod preferenčného pôvodu. Ako zistíte, či a kedy máte nárok na preferenčné zaobchádzanie. Správne zatriedenie tovarov, plnenie kritérií pre opracovanie a spracovanie, využívanie kumulácie tovaru vo výrobe. Vysvetlíme systém pôvodu tovaru, ozrejmíme význam, znenie a aplikáciu protokolov a pravidiel pôvodu pri obchode s Vašimi výrobkami. Otázka spôsobu identifikácie zmluvných preferencii , ktoré môžete uplatniť na Vaše výrobky pri vývoze, vyhľadanie potrebných informácií a dohôd. Lektor zodpovie dopyty nepresahujúce rozsah časovej dotácie v rámci programu seminára.

  Cieľ seminára: Pripraviť hospodárske subjekty na výkon následnej kontroly, analyzovať ich systém cez colný audit a oboznámiť ich s právami a povinnosťami kontrolovaného subjektu. Výkon následnej kontroly býva realizovaný proces spolu s povinnosťami a právami kontrolovanej osoby v súlade s s ustanoveniami Colného zákona (Zákon NR SR č. 199/2004 v znení neskorších predpisov). Je obvykle sústredený na kontrolu údajov dovozných alebo vývozných operácií s cieľom presvedčiť sa o správnosti, úplnosti uvedených údajov, pravosť predložených dokumentov. Buďte pripravení, nie prekvapení a zaskočení, ak sa začne výkon následnej kontroly v rámci Vašej spoločnosti, riešiť otázky včas vopred a preventívne eliminuje riziká, sankcie, zodpovednosť z porušenia colných a daňových predpisov, ale tiež vyvodenie prípadnej trestno-právnej zodpovednosti.

  Rozširujete svoje podnikateľské aktivity do iných krajín a chcete do nich vyslať svojich zamestnancov? Alebo chcete zamestnávať občanov iných štátov? V obidvoch prípadoch je Vašou povinnosťou splniť celý rad legislatívnych nariadení, ktoré vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti, zákona o pobyte cudzincov, o sociálnom poistení a taktiež z koordinačných nariadení Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

  Seminár je určený pre slovenské výrobné, obchodné firmy, ako i firmy z oblasti služieb so záujmom o prienik na poľský trh.

  Seminár je určený pre podnikovú klientelu, predovšetkým pre manažérov firiem, ktorí realizujú vývozné obchodné a logistické operácie so zahraničnými partnermi. Cieľom bude prezentácia konkrétnych poznatkov a skúseností z trhov EÚ, analýza pozícií komerčného pôsobenia slovenského exportéra na jednotlivých trhoch podľa konkrétnych detailných bodov. Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií o sieti na www.een.sk.

  Seminár je určený predovšetkým pre podnikateľské subjekty, ktoré sú pôvodcami odpadu ako aj, pre podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti zberu a zhodnocovania odpadov, ako aj pre subjekty z komunálnej sféry.

  Seminár je určený pre subjekty, ktoré vystavujú štatistické hlásenie v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými štátmi EU, ako aj pre všetkých ostatných záujemcov.

  Seminár je určený pre obchodných zástupcov, začínajúcich obchodníkov a pre tých, ktorí si potrebujú precvičiť základné obchodnícke zručnosti.

  Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu si Vás dovoľuje pozvať na seminár "Zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenského textilného a odevného priemyslu prostredníctvom inovácií a bezpečnosti", ktorý sa uskutoční 28. novembra 2012. Seminár je organizovaný v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network - www.een.sk

  Seminár je určený pre :
 • verejná sféra: obstarávatelia, OSO,
 • biznis sféra: generálni a finanční riaditelia, riaditelia nákupu, zamestnanci nákupných oddelení

 • Seminár je určený pre podniky, výskumné organizácie, univerzity, ktoré chcú získať finančnú podporu pre nové technologické alebo systémové riešenia prostredníctvom medzinárodnej spolupráce v rámci 7. Rámcového programu Európskej únie. Momentálne prebieha posledná výzva končiaceho programovacieho obdobia EÚ. Účastníci seminára získajú praktické informácie o špecifikách prípravy projektov v rámci FP7, o možnostiach zapájania sa do projektových konzorcií ako aj o finančnom riadení týchto projektov s cieľom podporiť tvorbu nových poznatkov, prenos najnovších postupov a technológii do firemnej praxe ako i podporiť medzinárodnú spoluprácu.

  Schválená novela zákona o DPH zasahuje zamestnávateľov i zamestnancov, každú skupinu iným spôsobom. Seminár je určený pre ekonómov, účtovníkov a všetkých, ktorých sa problematika týka.

  Seminár je určený pre obchodných manažérov a tiež pracovníkov finančného a devízového oddelenia firiem realizujúcich obchod so zahraničím.

  Cieľom seminára je predstaviť podnikateľom výzvu Marco Polo, ktorá je určená na spolufinancovanie presunu tovarových tokov z ciest na iné, ekologickejšie alternatívy. Výzva má svojím zameraním prispieť k zníženiu počtu dopravných kolón, podporiť kombinovanú dopravu a prispieť k ochrane životného prostredia.

  Ciele seminára:

 • objasniť základné princípy procesov verejného obstarávania vrátane povinných elektronických aukcií,
 • odpovedať na otázky, ako sa efektívnejšie a aktívne zúčastňovať procesu verejného obstarávania,
 • nadobudnúť vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešnú účasť v e - aukciách,
 • poskytnúť prehľad najnovších trendov v oblasti elektronických aukcií.

  Seminár je organizovaný pod odbornou záštitou členskej firmy SOPK – WELL management, spol. s r.o. so sídlom v Bojnicach.

 • Seminár je určený pre pracovníkov v zahraničnom obchode, pre riadiacich pracovníkov, členov rozhodovacej sféry, zahraničných oddelení, pre sekretariáty obchodných spoločností, samosprávy, podnikateľom a živnostníkom, pre osoby s odlišným kultúrnym, spoločenským, náboženským a etnickým pôvodom. Taktiež pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem rozšíriť alebo zdokonaliť si vedomosti v oblasti protokolu a spoločenského správania.

  Cieľom seminára je pripraviť slovenské firmy na vstup na nemecký trh. Od mája 2011 nie je v Nemecku potrebné pracovné povolenie – je to skutočne pravda? Viete, čo nemecké úrady vyžadujú? Chystáte sa uzatvoriť zmluvu s nemeckým partnerom? Máte v Nemecku pohľadávky? Na tieto a ďalšie otázky dostanete odpoveď na odbornom seminári. Prednášky aj workshop budú prebiehať v českom jazyku.

  Seminár je určený pre pracovníkov v zahraničnom obchode, pre riadiacich pracovníkov, členov rozhodovacej sféry,zahraničných oddelení, pre sekretariáty obchodných spoločností,samosprávy, podnikateľom a živnostníkom,pre osoby s odlišným kultúrnym, spoločenským, náboženským a etnickým pôvodom. Taktiež pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem rozšíriť alebo zdokonaliť si vedomosti v oblasti protokolu a spoločenského správania.

  Seminár je určený pre zostavovateľov účtovných závierok, vrcholových manažérov, členov dozorných rád a Výborov pre audit spoločností, ktorých účtovné závierky sa overujú audítorom.

  Seminár: Podpora a postup pri príprave žiadosti o grant v rámci výzvy "Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách"

  Cieľ je zvýšiť informovanosť a kompetencie slovenských MaSP s pomocou komplexného produktového portfólia EXIMBANKY SR na podporu ich exportu aj do rizikovejších krajín, mimo EÚ.

  Franchising – je o otvorenosti a úprimnosti. Pochádza z francúzskeho slova franc – otvorený - úprimný. Len otvorený a úprimný obchod, ktorý má nielen otvorené dvere, ale je naklonený na stranu potrieb zákazníka a nesnaží sa ho podviesť, len to je dobrý obchod či služba. Seminár je určený pre všetkých, ktorých téma zaujíma.

  Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

  Seminár je určený pre manažérov obchodných spoločností, ktoré uvádzajú na trh výrobky podliehajúce európskym technickým prepisom a posudzovaniu zhody (označenie zhody CE), zástupcom organizácií na ochranu spotrebiteľa, a pracovníkom regulačných a dozorných orgánov v oblasti uvádzania výrobkov na jednotný trh EÚ. Cieľom je poskytnúť účastníkom diskusnú platformu o aktualizácii technických predpisoch EÚ a regulácii voľného pohybu výrobkov na jednotnom trhu EÚ (27).

  Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

  Seminár je určený pre obchodné spoločnosti, samosprávy, podnikateľov, živnostníkov, taktiež pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem rozšíriť alebo zdokonaliť si vedomosti v oblasti alternatívnych spôsobov riešenia sporov.

  Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

  Seminár je určený pre podnikateľov, ktorým seminár objasní cezhraničné poskytovanie služieb, vrátane všeobecného ohlasovania živností, elektronického podania, služby s tým súvisiace atď.

  Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu pozýva záujemcov o podanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Slovak Aid pre rok 2012 na informačný a konzultačný seminár dňa 17.2.2012 o 10 h., ktorý sa bude konať v zasadacej miestnosti SOPK, Jilemnického 2 v Trenčíne.

  Seminár je určený nielen pre spotrebiteľov, ale i obchodníkov, prevádzkovateľov reštaurácií, hotelov, penziónov, wellness centier a všetkých, ktorých sa problematika dotýka.

  Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

  BOZP –(NOVINKY V BOZP OD 1. 1. 2012)

  Hlavná téma:

  Zmeny v predpisoch BOZP a PPV, trhového dohľadu, dopravy

  Seminár je určený pre pracovníkov ekonomických útvarov, účtovníkov a všetkých, ktorých problematika zaujíma.

  Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

  Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkov a všetkým záujemcom o danú problematiku.

  Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

  Dňa 30.11. 2011 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutoční odborný seminár o aktuálnych možnostiach financovania inovácií pre firmy zo SR a ČR, ktorý účastníkom predstaví programy na podporu výskumu, vývoja inovácií, zavádzanie nových technológií, či financovanie inovatívnych nápadov.

  Seminár je určený pre komerčných pracovníkov realizujúcich obchodné operácie pri využití vhodných prepravných ciest a pre špecialistov v oblasti logistiky.

  Konzultačno-informačný deň je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť (potenciálnych podnikateľov) a všetkých, ktorých zaujíma uvedená problematika. Je určený pre výrobné a obchodné spoločnosti, dovozcov a výrobcov, pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj výrobkov - priemyselných, stavebných, strojárskych, potravinárskych, poľnohospodárskych, gumárenských a ďalších - a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinnosti pre oblasť chemickej legislatívy. Uvedená téma je veľmi aktuálna vzhľadom na zákonom predpísané termíny na budúci rok a to sú výrobky a chemické látky v nich obsiahnuté.

  Trenčianska regionálna komora SOPK
  Vás pozýva na komorový deň

  PRIEMYSEL V POVAŽSKEJ BYSTRICI  Trenčianska regionálna komora SOPK

  Vás pozýva na seminár:
  Riadenie ľudí v špecifických situáciách (Situation Leadership)

  Trenčianska regionálna komora SOPK

  v spolupráci s partnermi projektu "InNOBorder - Inovácie cez hranice":
  pripravuje

  Inovačný klub  Trenčianska regionálna komora SOPK
  a Združenie podnikateľov Slovenska, okresná organizácia Považská Bystrica
  Vás pozývajú na komorový deň

  Stretnutie s primátorom Považskej Bystrice

  ktorý sa bude konať 29. septembra 2011  Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci so Sekciou textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu a Textilným skúšobným ústavom Brno organizuje vdelávací semínár na tému: "Reklamácie textliných a odevných výrobkov, ich správne označovanie a údržba"

  6. september 2011 o 13,30 hod Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

  |0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|

  :: TRK SOPK Aktuálne
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora