Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-270|

Cieľ je zvýšiť informovanosť a kompetencie slovenských MaSP s pomocou komplexného produktového portfólia EXIMBANKY SR na podporu ich exportu aj do rizikovejších krajín, mimo EÚ.

Franchising – je o otvorenosti a úprimnosti. Pochádza z francúzskeho slova franc – otvorený - úprimný. Len otvorený a úprimný obchod, ktorý má nielen otvorené dvere, ale je naklonený na stranu potrieb zákazníka a nesnaží sa ho podviesť, len to je dobrý obchod či služba. Seminár je určený pre všetkých, ktorých téma zaujíma.

Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

Seminár je určený pre manažérov obchodných spoločností, ktoré uvádzajú na trh výrobky podliehajúce európskym technickým prepisom a posudzovaniu zhody (označenie zhody CE), zástupcom organizácií na ochranu spotrebiteľa, a pracovníkom regulačných a dozorných orgánov v oblasti uvádzania výrobkov na jednotný trh EÚ. Cieľom je poskytnúť účastníkom diskusnú platformu o aktualizácii technických predpisoch EÚ a regulácii voľného pohybu výrobkov na jednotnom trhu EÚ (27).

Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

Seminár je určený pre obchodné spoločnosti, samosprávy, podnikateľov, živnostníkov, taktiež pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem rozšíriť alebo zdokonaliť si vedomosti v oblasti alternatívnych spôsobov riešenia sporov.

Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

Seminár je určený pre podnikateľov, ktorým seminár objasní cezhraničné poskytovanie služieb, vrátane všeobecného ohlasovania živností, elektronického podania, služby s tým súvisiace atď.

Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu pozýva záujemcov o podanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Slovak Aid pre rok 2012 na informačný a konzultačný seminár dňa 17.2.2012 o 10 h., ktorý sa bude konať v zasadacej miestnosti SOPK, Jilemnického 2 v Trenčíne.

Seminár je určený nielen pre spotrebiteľov, ale i obchodníkov, prevádzkovateľov reštaurácií, hotelov, penziónov, wellness centier a všetkých, ktorých sa problematika dotýka.

Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

BOZP –(NOVINKY V BOZP OD 1. 1. 2012)

Hlavná téma:

Zmeny v predpisoch BOZP a PPV, trhového dohľadu, dopravy

Seminár je určený pre pracovníkov ekonomických útvarov, účtovníkov a všetkých, ktorých problematika zaujíma.

Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkov a všetkým záujemcom o danú problematiku.

Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

Dňa 30.11. 2011 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutoční odborný seminár o aktuálnych možnostiach financovania inovácií pre firmy zo SR a ČR, ktorý účastníkom predstaví programy na podporu výskumu, vývoja inovácií, zavádzanie nových technológií, či financovanie inovatívnych nápadov.

Seminár je určený pre komerčných pracovníkov realizujúcich obchodné operácie pri využití vhodných prepravných ciest a pre špecialistov v oblasti logistiky.

Konzultačno-informačný deň je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť (potenciálnych podnikateľov) a všetkých, ktorých zaujíma uvedená problematika. Je určený pre výrobné a obchodné spoločnosti, dovozcov a výrobcov, pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj výrobkov - priemyselných, stavebných, strojárskych, potravinárskych, poľnohospodárskych, gumárenských a ďalších - a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinnosti pre oblasť chemickej legislatívy. Uvedená téma je veľmi aktuálna vzhľadom na zákonom predpísané termíny na budúci rok a to sú výrobky a chemické látky v nich obsiahnuté.

Trenčianska regionálna komora SOPK
Vás pozýva na komorový deň

PRIEMYSEL V POVAŽSKEJ BYSTRICITrenčianska regionálna komora SOPK

Vás pozýva na seminár:
Riadenie ľudí v špecifických situáciách (Situation Leadership)

Trenčianska regionálna komora SOPK

v spolupráci s partnermi projektu "InNOBorder - Inovácie cez hranice":
pripravuje

Inovačný klubTrenčianska regionálna komora SOPK
a Združenie podnikateľov Slovenska, okresná organizácia Považská Bystrica
Vás pozývajú na komorový deň

Stretnutie s primátorom Považskej Bystrice

ktorý sa bude konať 29. septembra 2011Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci so Sekciou textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu a Textilným skúšobným ústavom Brno organizuje vdelávací semínár na tému: "Reklamácie textliných a odevných výrobkov, ich správne označovanie a údržba"

6. september 2011 o 13,30 hod Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a spoločnosťou EASYLINK BUSINESS SERVICES, spol. s r.o. si Vás dovoľujú pozvať na seminár PODNIKANIE A OBCHODOVANIE V ZAHRANIČÍ

Ako rozšíriť trhové pôsobenie a vyhľadanie nových obchodných partnerov v zahraničí.

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV NA ELEKTRINU Slovenská obchodná a priemyselná komora, Trenčianska regionálna komora SOPK a spoločnosť SE Predaj, s.r.o. Vás pozývajú na odborný seminár , ktorý je sprievodnou akciou medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS.

Zamestnávanie občanov EÚ, cudzincov a vysielanie pracovníkov do zahraničia (EÚ/EHP) v roku 2011.
Rozširujete svoje podnikateľské aktivity do iných krajín a chcete do nich vysielať svojich zamestnancov? Alebo naopak prijímate vyslaných zamestnancov alebo chcete zamestnať občanov iných štátov? V obidvoch musí zamestnávateľ splniť celý rad povinností a poznať legislatívne podmienky takého konania, ktoré vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti, zákona o sociálnom poistení a taktiež z nového koordinačného a vykonávacieho nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

MARKETING - INOVAČNÝ MARKETING Tento seminár je primárne určený pre „začiatočníkov“, alebo profesie „mimo marketing“ a mal by pomôcť k lepšej orientácii pracovníkov v mechanizme predaja výrobkov.

Zdokonaliť základné komunikačné schopnosti v anglickom jazyku, pripraviť sa na bežné situácie v anglicky hovoriacich teritóriách, v bežnom živote, ako aj vo firemnej praxi.

Cezhraničná konferencia: Prínos SOPK k ekonomickému rozvoju regiónov

Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 16 ods. 4 ustanovil povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (ďalej len „AOP“) všetkým fyzickým osobám, ktoré môžu obsluhovať určený pracovný prostriedok alebo vykonávať určené činnosti len na základe platného preukazu alebo osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou a to každých 5 rokov od vystavenia preukazu alebo osvedčenia, resp. od absolvovania poslednej AOP.

Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Australian Trade Commission (AUSTRADE) Vás pozývajú na seminár ,,Obchod a investície s Austráliou“, ktorý sa bude konať dňa 21.4. 2011 (štvrtok) od 9:00 do 11:30 hod. v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK, Jilemnického 2, Trenčín.

Seminár je určený pre firmy, ktoré majú záujem presadiť sa na ruskom trhu alebo sa aktívne podieľajú na uzatváraní a realizácii medzinárodných obchodných kontraktov s Ruskou federáciou.


Alternatívne riešenia sporov, tiež známe ako 'mimosúdne mechanizmy', bolo vyvinuté v celej Európe s cieľom pomôcť občanom zaoberajúcim sa spotrebiteľskými spormi, ktorí neboli schopní dosiahnuť riešenie sporu dohodou priamo so spotrebiteľom. ARS schéma obvykle používa tretiu stranu, ako rozhodcu, sprostredkovateľa alebo ombudsmana za účelom pomôcť podniku a spotrebiteľovi dosiahnuť riešenie sporu.

Výhodou schémy ARS je, že ponúka väčšiu flexibilitu je menej finančne náročná, operatívnejšia a viac neformálna ako riešenie sporov prostredníctvom súdov. Seminár je vhodný pre: obchodné spoločnosti, samosprávy, podnikateľov, živnostníkov, taktiež pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem rozšíriť alebo zdokonaliť si vedomosti v oblasti alternatívnych spôsobov riešenia sporov.

Infomácie Vám prináša Informčný bod projektu Chambernett.
Aktivita je realizovaná s podporou OP CS SR ČR

Konzultačno – informačný deň je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Konzultačno – informačný deň je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Trenčianska regionálna komora SOPK
v spolupráci so spoločnosťou WELL management, s.r.o. – členom SOPK
Vás v rámci projektu CHAMBERNETT pozýva na

INOVAČNÝ KLUB

12. máj 2011 (štvrtok), 09.30 hod.
v piestoroch spoločnosti WELL management, s.r.o., so sídlom v Bojniciach, Hurbanovo námestie 46.

Projekt elektronizácie nákupných procesovdovoľte, aby sme Vás pozvali na stretnutie stredných odborných škôl a firiem, ktoré sa uskutoční 31. marca 2011 ako sprievodné podujatie výstavy

UČEŇ – STREDOŠKOLÁK

(12. ročník medzinárodnej výstavy stredných škôl)
Cieľom stretnutia je priblížiť potreby podnikateľského prostredia Trenčianskeho kraja strednému odbornému školstvu a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu stredných odborných škôl s firmami.

Miesto konania: EXPO CENTER, a.s., Pod Sokolicami 43, Trenčín
Pavilón 3 – Programové centrum

Čas konania: 31.marca 2011, od 10.00 do 13.00 hod.Tento seminár je primárne určený pre „začiatočníkov“, alebo profesie „mimo marketing“ a mal by pomôcť k lepšej orientácii pracovníkov v mechanizme predaja výrobkov.

Seminár je určený pre riadiacich pracovníkov, členov rozhodovacej sféry, zahraničných oddelení, sekretariáty obchodných spoločností, samosprávy, podnikateľov a živnostníkov, pre osoby s odlišným kultúrnym , spoločenským, náboženským a etnickým pôvodom. Taktiež pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem rozšíriť alebo zdokonaliť si vedomosti v oblasti protokolu a spoločenského správania sa.

Seminár je určený podnikovým manažérom pre medzinárodný obchod, logistiku, prepravcom a zasielateľom aktívne sa podieľajúcim na uzatváraní a realizácií obchodných a prepravných kontraktov na báze dodacích doložiek INCOTERMS.

Cieľ seminára: Seminár poskytne ucelenú informáciu o možnostiach zaraďovania vlastných profilov a vyhľadávanie cudzích profilov v rámci kooperačných databáz, databáz transferu technológií, poznatkov a služieb. Ucelená ponuka databázových služieb si kladie za cieľ rozšíriť operačný rámec a inovačnú výkonnosť slovenských podnikov a inštitúcií v európskom priestore.

Seminár je určený všetkým subjektom, ktoré vystavujú štatistické hlásenia v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými krajinami EÚ a tiež pre všetkých ostatných záujemcov.

Možnosti malých a stredných podnikov v grantových podprogramoch Leonardo da Vinci a Grundtvig v rámci nadchádzajúcich výziev pre podávanie žiadostí o grant v roku 2011

Konzultačné stretnutie s obchodným radcom SR v Rakúsku
Termín: 12. november 2010 v čase od 9.00 hod. – 12.00 hod.
Konzultácie sú určené pre inštitúcie, podnikateľov a osoby, ktoré uvažujú rozšíriť svoje podnikateľské aktivity do Rakúska, ako aj subjektom, ktoré už v tejto krajine majú rozvinuté svoje aktivity.

IBC SOLAR je vedúcim špecialistom pre oblasť fotovoltaiky vo svetovom meradle. Ponúka kompletné riešenia pre výrobu elektrickej energie zo slnečného svetla.

Seminár je určený všetkým, ktorý sa pripravujú podať energetický projekt, správcom, prevádzkovateľom a vlastníkom budov a priemyselných komplexov (hnedých i zelených parkov).

Všeobecné zoznámenie sa s problematikou exportu do Ruskej federácie, prezentácia efektívnych nástrojov, vyhľadávanie a oslovovanie partnerov a účinná propagácia výrobkov na ruskom trhu.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými informáciami o FIDIC zmluvných podmienkach pre výstavbu, ktoré sa používajú pri projektoch financovaných zo zdrojov EÚ a taktiež aj pri súkromne financovaných projektoch.

Medzinárodná konferencia sa uskutoční 21. - 22. 10. 2010 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka.

Medzinárodná konferencia realizovaná v rámci spolupráce Euroregiónu Biele-Bíle Karpaty s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK je určená euroregionálnym združeniam, obchodným a priemyselným komorám, verejnej správe, regionálnym odborníkom, reprezentantom regionálnych univerzít, regionálnym zduženiam miest a obcí, podnikateľom, neziskovým organizáciám. Budú pozvaní hostia z Výboru regiónov EP, Asociácie európskych prihraničných regiónov, veľvyslanci krajín V4, obchodní radcovia, predstavitelia krajských samospráv.

Vysokoaktuálna téma - solárne, fotovoltaické technológie a nové trendy v uvedenej oblasti ich financovanie štátom atď.

Špecializovaný a prakticky orientovaný seminár je určený záujemcom o spracovanie žiadostí o nenávratný grant v oblasti úspor energie a obnoviteľných zdrojov energie.

Seminár je určený pre manažérov na všetkých úrovniach, zamestnancov personálnych útvarov, podnikateľov a živnostníkov.

Špecializovaný a prakticky orientovaný seminár je určený záujemcom o spracovanie žiadostí o nenávratná grant v oblasti úspor energie a obnoviteľných zdrojov energie.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-270|

:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora