Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-291|

Cieľom seminára bude:
Oboznámiť spoločnosti so základnými pravidlami transferového oceňovania, ktoré sa uplatňujú nielen v Slovenskej republike, ale aj v mnohých iných krajinách. Od 01.01.2009 je potrebné, aby spoločnosti, ktoré uskutočňujú transakcie so svojimi zahraničnými závislými spoločnosťami, pripravili dokumentáciu k transferovým cenám, ktoré v predmetných transakciách uplatňujú. Dokumentácia je významným dôkazom na preukázanie, že vzťahy, ktoré spoločnosti uskutočňujú so svojimi zahraničnými prepojenými spoločnosťami sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu, teda sú také, aby si účtovali medzi sebou nezávislé osoby. Dôležitým predpoklad pre jej prípravu je poznanie práve jej základných pravidiel, princípov a metód, ktoré sa používajú na zistenie rozdielov medzi transferovými cenami a cenami trhovými.

Cieľ seminára: Orientácia v problematike pôvodu tovaru a vo využívaní výhod preferenčného pôvodu. Ako zistíte, či a kedy máte nárok na preferenčné zaobchádzanie. Správne zatriedenie tovarov, plnenie kritérií pre opracovanie a spracovanie, využívanie kumulácie tovaru vo výrobe. Vysvetlíme systém pôvodu tovaru, ozrejmíme význam, znenie a aplikáciu protokolov a pravidiel pôvodu pri obchode s Vašimi výrobkami. Otázka spôsobu identifikácie zmluvných preferencii , ktoré môžete uplatniť na Vaše výrobky pri vývoze, vyhľadanie potrebných informácií a dohôd. Lektor zodpovie dopyty nepresahujúce rozsah časovej dotácie v rámci programu seminára.

Cieľ seminára: Pripraviť hospodárske subjekty na výkon následnej kontroly, analyzovať ich systém cez colný audit a oboznámiť ich s právami a povinnosťami kontrolovaného subjektu. Výkon následnej kontroly býva realizovaný proces spolu s povinnosťami a právami kontrolovanej osoby v súlade s s ustanoveniami Colného zákona (Zákon NR SR č. 199/2004 v znení neskorších predpisov). Je obvykle sústredený na kontrolu údajov dovozných alebo vývozných operácií s cieľom presvedčiť sa o správnosti, úplnosti uvedených údajov, pravosť predložených dokumentov. Buďte pripravení, nie prekvapení a zaskočení, ak sa začne výkon následnej kontroly v rámci Vašej spoločnosti, riešiť otázky včas vopred a preventívne eliminuje riziká, sankcie, zodpovednosť z porušenia colných a daňových predpisov, ale tiež vyvodenie prípadnej trestno-právnej zodpovednosti.

Rozširujete svoje podnikateľské aktivity do iných krajín a chcete do nich vyslať svojich zamestnancov? Alebo chcete zamestnávať občanov iných štátov? V obidvoch prípadoch je Vašou povinnosťou splniť celý rad legislatívnych nariadení, ktoré vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti, zákona o pobyte cudzincov, o sociálnom poistení a taktiež z koordinačných nariadení Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Seminár je určený pre slovenské výrobné, obchodné firmy, ako i firmy z oblasti služieb so záujmom o prienik na poľský trh.

Seminár je určený pre podnikovú klientelu, predovšetkým pre manažérov firiem, ktorí realizujú vývozné obchodné a logistické operácie so zahraničnými partnermi. Cieľom bude prezentácia konkrétnych poznatkov a skúseností z trhov EÚ, analýza pozícií komerčného pôsobenia slovenského exportéra na jednotlivých trhoch podľa konkrétnych detailných bodov. Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií o sieti na www.een.sk.

Seminár je určený predovšetkým pre podnikateľské subjekty, ktoré sú pôvodcami odpadu ako aj, pre podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti zberu a zhodnocovania odpadov, ako aj pre subjekty z komunálnej sféry.

Seminár je určený pre subjekty, ktoré vystavujú štatistické hlásenie v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými štátmi EU, ako aj pre všetkých ostatných záujemcov.

Seminár je určený pre obchodných zástupcov, začínajúcich obchodníkov a pre tých, ktorí si potrebujú precvičiť základné obchodnícke zručnosti.

Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu si Vás dovoľuje pozvať na seminár "Zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenského textilného a odevného priemyslu prostredníctvom inovácií a bezpečnosti", ktorý sa uskutoční 28. novembra 2012. Seminár je organizovaný v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network - www.een.sk

Seminár je určený pre :
 • verejná sféra: obstarávatelia, OSO,
 • biznis sféra: generálni a finanční riaditelia, riaditelia nákupu, zamestnanci nákupných oddelení

 • Seminár je určený pre podniky, výskumné organizácie, univerzity, ktoré chcú získať finančnú podporu pre nové technologické alebo systémové riešenia prostredníctvom medzinárodnej spolupráce v rámci 7. Rámcového programu Európskej únie. Momentálne prebieha posledná výzva končiaceho programovacieho obdobia EÚ. Účastníci seminára získajú praktické informácie o špecifikách prípravy projektov v rámci FP7, o možnostiach zapájania sa do projektových konzorcií ako aj o finančnom riadení týchto projektov s cieľom podporiť tvorbu nových poznatkov, prenos najnovších postupov a technológii do firemnej praxe ako i podporiť medzinárodnú spoluprácu.

  Schválená novela zákona o DPH zasahuje zamestnávateľov i zamestnancov, každú skupinu iným spôsobom. Seminár je určený pre ekonómov, účtovníkov a všetkých, ktorých sa problematika týka.

  Seminár je určený pre obchodných manažérov a tiež pracovníkov finančného a devízového oddelenia firiem realizujúcich obchod so zahraničím.

  Cieľom seminára je predstaviť podnikateľom výzvu Marco Polo, ktorá je určená na spolufinancovanie presunu tovarových tokov z ciest na iné, ekologickejšie alternatívy. Výzva má svojím zameraním prispieť k zníženiu počtu dopravných kolón, podporiť kombinovanú dopravu a prispieť k ochrane životného prostredia.

  Ciele seminára:

 • objasniť základné princípy procesov verejného obstarávania vrátane povinných elektronických aukcií,
 • odpovedať na otázky, ako sa efektívnejšie a aktívne zúčastňovať procesu verejného obstarávania,
 • nadobudnúť vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešnú účasť v e - aukciách,
 • poskytnúť prehľad najnovších trendov v oblasti elektronických aukcií.

  Seminár je organizovaný pod odbornou záštitou členskej firmy SOPK – WELL management, spol. s r.o. so sídlom v Bojnicach.

 • Seminár je určený pre pracovníkov v zahraničnom obchode, pre riadiacich pracovníkov, členov rozhodovacej sféry, zahraničných oddelení, pre sekretariáty obchodných spoločností, samosprávy, podnikateľom a živnostníkom, pre osoby s odlišným kultúrnym, spoločenským, náboženským a etnickým pôvodom. Taktiež pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem rozšíriť alebo zdokonaliť si vedomosti v oblasti protokolu a spoločenského správania.

  Cieľom seminára je pripraviť slovenské firmy na vstup na nemecký trh. Od mája 2011 nie je v Nemecku potrebné pracovné povolenie – je to skutočne pravda? Viete, čo nemecké úrady vyžadujú? Chystáte sa uzatvoriť zmluvu s nemeckým partnerom? Máte v Nemecku pohľadávky? Na tieto a ďalšie otázky dostanete odpoveď na odbornom seminári. Prednášky aj workshop budú prebiehať v českom jazyku.

  Seminár je určený pre pracovníkov v zahraničnom obchode, pre riadiacich pracovníkov, členov rozhodovacej sféry,zahraničných oddelení, pre sekretariáty obchodných spoločností,samosprávy, podnikateľom a živnostníkom,pre osoby s odlišným kultúrnym, spoločenským, náboženským a etnickým pôvodom. Taktiež pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem rozšíriť alebo zdokonaliť si vedomosti v oblasti protokolu a spoločenského správania.

  Seminár je určený pre zostavovateľov účtovných závierok, vrcholových manažérov, členov dozorných rád a Výborov pre audit spoločností, ktorých účtovné závierky sa overujú audítorom.

  Seminár: Podpora a postup pri príprave žiadosti o grant v rámci výzvy "Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách"

  Cieľ je zvýšiť informovanosť a kompetencie slovenských MaSP s pomocou komplexného produktového portfólia EXIMBANKY SR na podporu ich exportu aj do rizikovejších krajín, mimo EÚ.

  Franchising – je o otvorenosti a úprimnosti. Pochádza z francúzskeho slova franc – otvorený - úprimný. Len otvorený a úprimný obchod, ktorý má nielen otvorené dvere, ale je naklonený na stranu potrieb zákazníka a nesnaží sa ho podviesť, len to je dobrý obchod či služba. Seminár je určený pre všetkých, ktorých téma zaujíma.

  Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

  Seminár je určený pre manažérov obchodných spoločností, ktoré uvádzajú na trh výrobky podliehajúce európskym technickým prepisom a posudzovaniu zhody (označenie zhody CE), zástupcom organizácií na ochranu spotrebiteľa, a pracovníkom regulačných a dozorných orgánov v oblasti uvádzania výrobkov na jednotný trh EÚ. Cieľom je poskytnúť účastníkom diskusnú platformu o aktualizácii technických predpisoch EÚ a regulácii voľného pohybu výrobkov na jednotnom trhu EÚ (27).

  Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

  Seminár je určený pre obchodné spoločnosti, samosprávy, podnikateľov, živnostníkov, taktiež pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem rozšíriť alebo zdokonaliť si vedomosti v oblasti alternatívnych spôsobov riešenia sporov.

  Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

  Seminár je určený pre podnikateľov, ktorým seminár objasní cezhraničné poskytovanie služieb, vrátane všeobecného ohlasovania živností, elektronického podania, služby s tým súvisiace atď.

  Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu pozýva záujemcov o podanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Slovak Aid pre rok 2012 na informačný a konzultačný seminár dňa 17.2.2012 o 10 h., ktorý sa bude konať v zasadacej miestnosti SOPK, Jilemnického 2 v Trenčíne.

  Seminár je určený nielen pre spotrebiteľov, ale i obchodníkov, prevádzkovateľov reštaurácií, hotelov, penziónov, wellness centier a všetkých, ktorých sa problematika dotýka.

  Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

  BOZP –(NOVINKY V BOZP OD 1. 1. 2012)

  Hlavná téma:

  Zmeny v predpisoch BOZP a PPV, trhového dohľadu, dopravy

  Seminár je určený pre pracovníkov ekonomických útvarov, účtovníkov a všetkých, ktorých problematika zaujíma.

  Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

  Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkov a všetkým záujemcom o danú problematiku.

  Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

  Dňa 30.11. 2011 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutoční odborný seminár o aktuálnych možnostiach financovania inovácií pre firmy zo SR a ČR, ktorý účastníkom predstaví programy na podporu výskumu, vývoja inovácií, zavádzanie nových technológií, či financovanie inovatívnych nápadov.

  Seminár je určený pre komerčných pracovníkov realizujúcich obchodné operácie pri využití vhodných prepravných ciest a pre špecialistov v oblasti logistiky.

  Konzultačno-informačný deň je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť (potenciálnych podnikateľov) a všetkých, ktorých zaujíma uvedená problematika. Je určený pre výrobné a obchodné spoločnosti, dovozcov a výrobcov, pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj výrobkov - priemyselných, stavebných, strojárskych, potravinárskych, poľnohospodárskych, gumárenských a ďalších - a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinnosti pre oblasť chemickej legislatívy. Uvedená téma je veľmi aktuálna vzhľadom na zákonom predpísané termíny na budúci rok a to sú výrobky a chemické látky v nich obsiahnuté.

  Trenčianska regionálna komora SOPK
  Vás pozýva na komorový deň

  PRIEMYSEL V POVAŽSKEJ BYSTRICI  Trenčianska regionálna komora SOPK

  Vás pozýva na seminár:
  Riadenie ľudí v špecifických situáciách (Situation Leadership)

  Trenčianska regionálna komora SOPK

  v spolupráci s partnermi projektu "InNOBorder - Inovácie cez hranice":
  pripravuje

  Inovačný klub  Trenčianska regionálna komora SOPK
  a Združenie podnikateľov Slovenska, okresná organizácia Považská Bystrica
  Vás pozývajú na komorový deň

  Stretnutie s primátorom Považskej Bystrice

  ktorý sa bude konať 29. septembra 2011  Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci so Sekciou textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu a Textilným skúšobným ústavom Brno organizuje vdelávací semínár na tému: "Reklamácie textliných a odevných výrobkov, ich správne označovanie a údržba"

  6. september 2011 o 13,30 hod Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

  Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a spoločnosťou EASYLINK BUSINESS SERVICES, spol. s r.o. si Vás dovoľujú pozvať na seminár PODNIKANIE A OBCHODOVANIE V ZAHRANIČÍ

  Ako rozšíriť trhové pôsobenie a vyhľadanie nových obchodných partnerov v zahraničí.

  ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV NA ELEKTRINU Slovenská obchodná a priemyselná komora, Trenčianska regionálna komora SOPK a spoločnosť SE Predaj, s.r.o. Vás pozývajú na odborný seminár , ktorý je sprievodnou akciou medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS.

  Zamestnávanie občanov EÚ, cudzincov a vysielanie pracovníkov do zahraničia (EÚ/EHP) v roku 2011.
  Rozširujete svoje podnikateľské aktivity do iných krajín a chcete do nich vysielať svojich zamestnancov? Alebo naopak prijímate vyslaných zamestnancov alebo chcete zamestnať občanov iných štátov? V obidvoch musí zamestnávateľ splniť celý rad povinností a poznať legislatívne podmienky takého konania, ktoré vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti, zákona o sociálnom poistení a taktiež z nového koordinačného a vykonávacieho nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

  MARKETING - INOVAČNÝ MARKETING Tento seminár je primárne určený pre „začiatočníkov“, alebo profesie „mimo marketing“ a mal by pomôcť k lepšej orientácii pracovníkov v mechanizme predaja výrobkov.

  Zdokonaliť základné komunikačné schopnosti v anglickom jazyku, pripraviť sa na bežné situácie v anglicky hovoriacich teritóriách, v bežnom živote, ako aj vo firemnej praxi.

  Cezhraničná konferencia: Prínos SOPK k ekonomickému rozvoju regiónov

  Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 16 ods. 4 ustanovil povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (ďalej len „AOP“) všetkým fyzickým osobám, ktoré môžu obsluhovať určený pracovný prostriedok alebo vykonávať určené činnosti len na základe platného preukazu alebo osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou a to každých 5 rokov od vystavenia preukazu alebo osvedčenia, resp. od absolvovania poslednej AOP.

  Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Australian Trade Commission (AUSTRADE) Vás pozývajú na seminár ,,Obchod a investície s Austráliou“, ktorý sa bude konať dňa 21.4. 2011 (štvrtok) od 9:00 do 11:30 hod. v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK, Jilemnického 2, Trenčín.

  Seminár je určený pre firmy, ktoré majú záujem presadiť sa na ruskom trhu alebo sa aktívne podieľajú na uzatváraní a realizácii medzinárodných obchodných kontraktov s Ruskou federáciou.


  |0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-291|

  :: TRK SOPK Aktuálne
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora