Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-270|

Seminár sa bude týkať legislatívnych a praktických požiadaviek a odporúčaní od odborníkov z oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia.

Seminár bude zameraný na základnú charakteristiku uvedených teritórií, colnú a certifikačnú agendu, možnosti a nástrahy podnikania.
Je určený pre výrobcov a exportérov do uvedených krajín, pre firmy začínajúce prenikať na tretie trhy, obchodné firmy, firmy poskytujúce služby.

Oboznámiť s s odbornou terminológiou, vedieť je aplikovať v ústnom i v písomnom prejave, pri komunikácii s obchodnými partnermi.

Napomôcť absolventovi v umení sledovať, komunikovať a presvedčovať, ale aj oprašovať už čiastočne zabudnuté.

Seminár je primárne určený pre "začiatočníkov", alebo profesne "mimo marketing" a mal by pomôcť k lepšej orientácii pracovníkov v mechanizme predaja svojich produktov.

Cieľom seminára je pomôcť účastníkom zorientovať sa v novele zákona o spotrebných daniach.

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva je ochrana prírodných zdrojov, minimalizácia množstiev zneškodňovaných odpadov.

Efektívna propagačná a akvizičná činnosť so zameraním na trh Ruskej federácie v dobe postupného východu z ekonomického útlmu.

Kurzy obchodnej angličtiny pre mierne pokročilých a pokročilých sú určené pre jednotlivcov, avšak firmy či inštitúcie môžu vyslať aj ucelenú skupinu.

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2010 prináša zmeny, ktoré budú mať výrazný vplyv na platiteľov, ale aj na neplatiteľov DPH.

Seminár pre riadiacich pracovníkov, členov rozhodovacej sféry, zahraničných oddelení, sekretariáty obchodných spoločností, samosprávy, podnikateľov živnostníkov , pre osoby s odlišným kultúrnym, spoločenským, náboženským a etnickým pôvodom, taktiež pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem zdokonaliť sa v oblasti protokolu a spoločenského správania sa .

Predstavenstvo Trenčianskej regionálnej komory Vás pozýva na KLUB TRK SOPK, ktorý sa bude konať dňa 29. októbra 2009 o 15.00 hod. v reprezentačných priestoroch Galérie M. A. Bazovského , Palackého ul. č. 27 v Trenčíne.

Pozývame záujemcov z radov živnostníkov, malých a stredných podnikateľov na úvodný seminár zameraný na zlepšenie podnikateľskej výkonnosti.

Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania organizujú v rámci projektu ENTERPRISE EUROPE NETWORK dňa 13. októbra 2009 o 10.00 hod. seminár pod názvomInovačné aktivity a ich vplyv na výkonnosť firiem.

Seminár sa koná počas 15. ročníka medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELO SYS .

Seminár je určený najmä majiteľom a konateľom firiem, vrcholovému managementu, ktorí rieši otázky ako legálna ochrana pred veriteľmi, zníženie záväzkov voči obchodným veriteľom a voči štátu, reštrukturalizačný posudok, reštrukturalizačný plán, štátna pomoc firmám v ťažkostiach, ochrana know-how firmy či ochrana pracovných miest a tiež pre ostatných záujemcov.

Na seminári vystúpia predstavitelia Ministerstva hospodárstva SR, ÚPSVaR, bánk, finančných a poradenských centier ako aj predstavitelia Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Zameranie prednášok: základná hospodárska charakteristika teritórií, colná a certifikačná agenda, logistika, možnosti a nástrahy podnikania...
Seminár je určený pre výrobcov a exportérov do uvedených krajín, pre firmy začínajúce prenikať na trhy SNS, obchodné firmy, firmy poskytujúce služby.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-270|

:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora