Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|

Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a spoločnosťou EASYLINK BUSINESS SERVICES, spol. s r.o. si Vás dovoľujú pozvať na seminár PODNIKANIE A OBCHODOVANIE V ZAHRANIČÍ

Ako rozšíriť trhové pôsobenie a vyhľadanie nových obchodných partnerov v zahraničí.

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV NA ELEKTRINU Slovenská obchodná a priemyselná komora, Trenčianska regionálna komora SOPK a spoločnosť SE Predaj, s.r.o. Vás pozývajú na odborný seminár , ktorý je sprievodnou akciou medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS.

Zamestnávanie občanov EÚ, cudzincov a vysielanie pracovníkov do zahraničia (EÚ/EHP) v roku 2011.
Rozširujete svoje podnikateľské aktivity do iných krajín a chcete do nich vysielať svojich zamestnancov? Alebo naopak prijímate vyslaných zamestnancov alebo chcete zamestnať občanov iných štátov? V obidvoch musí zamestnávateľ splniť celý rad povinností a poznať legislatívne podmienky takého konania, ktoré vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti, zákona o sociálnom poistení a taktiež z nového koordinačného a vykonávacieho nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

MARKETING - INOVAČNÝ MARKETING Tento seminár je primárne určený pre „začiatočníkov“, alebo profesie „mimo marketing“ a mal by pomôcť k lepšej orientácii pracovníkov v mechanizme predaja výrobkov.

Zdokonaliť základné komunikačné schopnosti v anglickom jazyku, pripraviť sa na bežné situácie v anglicky hovoriacich teritóriách, v bežnom živote, ako aj vo firemnej praxi.

Cezhraničná konferencia: Prínos SOPK k ekonomickému rozvoju regiónov

Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 16 ods. 4 ustanovil povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (ďalej len „AOP“) všetkým fyzickým osobám, ktoré môžu obsluhovať určený pracovný prostriedok alebo vykonávať určené činnosti len na základe platného preukazu alebo osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou a to každých 5 rokov od vystavenia preukazu alebo osvedčenia, resp. od absolvovania poslednej AOP.

Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Australian Trade Commission (AUSTRADE) Vás pozývajú na seminár ,,Obchod a investície s Austráliou“, ktorý sa bude konať dňa 21.4. 2011 (štvrtok) od 9:00 do 11:30 hod. v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK, Jilemnického 2, Trenčín.

Seminár je určený pre firmy, ktoré majú záujem presadiť sa na ruskom trhu alebo sa aktívne podieľajú na uzatváraní a realizácii medzinárodných obchodných kontraktov s Ruskou federáciou.


Alternatívne riešenia sporov, tiež známe ako 'mimosúdne mechanizmy', bolo vyvinuté v celej Európe s cieľom pomôcť občanom zaoberajúcim sa spotrebiteľskými spormi, ktorí neboli schopní dosiahnuť riešenie sporu dohodou priamo so spotrebiteľom. ARS schéma obvykle používa tretiu stranu, ako rozhodcu, sprostredkovateľa alebo ombudsmana za účelom pomôcť podniku a spotrebiteľovi dosiahnuť riešenie sporu.

Výhodou schémy ARS je, že ponúka väčšiu flexibilitu je menej finančne náročná, operatívnejšia a viac neformálna ako riešenie sporov prostredníctvom súdov. Seminár je vhodný pre: obchodné spoločnosti, samosprávy, podnikateľov, živnostníkov, taktiež pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem rozšíriť alebo zdokonaliť si vedomosti v oblasti alternatívnych spôsobov riešenia sporov.

Infomácie Vám prináša Informčný bod projektu Chambernett.
Aktivita je realizovaná s podporou OP CS SR ČR

Konzultačno – informačný deň je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Konzultačno – informačný deň je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Trenčianska regionálna komora SOPK
v spolupráci so spoločnosťou WELL management, s.r.o. – členom SOPK
Vás v rámci projektu CHAMBERNETT pozýva na

INOVAČNÝ KLUB

12. máj 2011 (štvrtok), 09.30 hod.
v piestoroch spoločnosti WELL management, s.r.o., so sídlom v Bojniciach, Hurbanovo námestie 46.

Projekt elektronizácie nákupných procesovdovoľte, aby sme Vás pozvali na stretnutie stredných odborných škôl a firiem, ktoré sa uskutoční 31. marca 2011 ako sprievodné podujatie výstavy

UČEŇ – STREDOŠKOLÁK

(12. ročník medzinárodnej výstavy stredných škôl)
Cieľom stretnutia je priblížiť potreby podnikateľského prostredia Trenčianskeho kraja strednému odbornému školstvu a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu stredných odborných škôl s firmami.

Miesto konania: EXPO CENTER, a.s., Pod Sokolicami 43, Trenčín
Pavilón 3 – Programové centrum

Čas konania: 31.marca 2011, od 10.00 do 13.00 hod.Tento seminár je primárne určený pre „začiatočníkov“, alebo profesie „mimo marketing“ a mal by pomôcť k lepšej orientácii pracovníkov v mechanizme predaja výrobkov.

Seminár je určený pre riadiacich pracovníkov, členov rozhodovacej sféry, zahraničných oddelení, sekretariáty obchodných spoločností, samosprávy, podnikateľov a živnostníkov, pre osoby s odlišným kultúrnym , spoločenským, náboženským a etnickým pôvodom. Taktiež pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem rozšíriť alebo zdokonaliť si vedomosti v oblasti protokolu a spoločenského správania sa.

Seminár je určený podnikovým manažérom pre medzinárodný obchod, logistiku, prepravcom a zasielateľom aktívne sa podieľajúcim na uzatváraní a realizácií obchodných a prepravných kontraktov na báze dodacích doložiek INCOTERMS.

Cieľ seminára: Seminár poskytne ucelenú informáciu o možnostiach zaraďovania vlastných profilov a vyhľadávanie cudzích profilov v rámci kooperačných databáz, databáz transferu technológií, poznatkov a služieb. Ucelená ponuka databázových služieb si kladie za cieľ rozšíriť operačný rámec a inovačnú výkonnosť slovenských podnikov a inštitúcií v európskom priestore.

Seminár je určený všetkým subjektom, ktoré vystavujú štatistické hlásenia v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými krajinami EÚ a tiež pre všetkých ostatných záujemcov.

Možnosti malých a stredných podnikov v grantových podprogramoch Leonardo da Vinci a Grundtvig v rámci nadchádzajúcich výziev pre podávanie žiadostí o grant v roku 2011

Konzultačné stretnutie s obchodným radcom SR v Rakúsku
Termín: 12. november 2010 v čase od 9.00 hod. – 12.00 hod.
Konzultácie sú určené pre inštitúcie, podnikateľov a osoby, ktoré uvažujú rozšíriť svoje podnikateľské aktivity do Rakúska, ako aj subjektom, ktoré už v tejto krajine majú rozvinuté svoje aktivity.

IBC SOLAR je vedúcim špecialistom pre oblasť fotovoltaiky vo svetovom meradle. Ponúka kompletné riešenia pre výrobu elektrickej energie zo slnečného svetla.

Seminár je určený všetkým, ktorý sa pripravujú podať energetický projekt, správcom, prevádzkovateľom a vlastníkom budov a priemyselných komplexov (hnedých i zelených parkov).

Všeobecné zoznámenie sa s problematikou exportu do Ruskej federácie, prezentácia efektívnych nástrojov, vyhľadávanie a oslovovanie partnerov a účinná propagácia výrobkov na ruskom trhu.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými informáciami o FIDIC zmluvných podmienkach pre výstavbu, ktoré sa používajú pri projektoch financovaných zo zdrojov EÚ a taktiež aj pri súkromne financovaných projektoch.

Medzinárodná konferencia sa uskutoční 21. - 22. 10. 2010 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka.

Medzinárodná konferencia realizovaná v rámci spolupráce Euroregiónu Biele-Bíle Karpaty s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK je určená euroregionálnym združeniam, obchodným a priemyselným komorám, verejnej správe, regionálnym odborníkom, reprezentantom regionálnych univerzít, regionálnym zduženiam miest a obcí, podnikateľom, neziskovým organizáciám. Budú pozvaní hostia z Výboru regiónov EP, Asociácie európskych prihraničných regiónov, veľvyslanci krajín V4, obchodní radcovia, predstavitelia krajských samospráv.

Vysokoaktuálna téma - solárne, fotovoltaické technológie a nové trendy v uvedenej oblasti ich financovanie štátom atď.

Špecializovaný a prakticky orientovaný seminár je určený záujemcom o spracovanie žiadostí o nenávratný grant v oblasti úspor energie a obnoviteľných zdrojov energie.

Seminár je určený pre manažérov na všetkých úrovniach, zamestnancov personálnych útvarov, podnikateľov a živnostníkov.

Špecializovaný a prakticky orientovaný seminár je určený záujemcom o spracovanie žiadostí o nenávratná grant v oblasti úspor energie a obnoviteľných zdrojov energie.

Seminár sa bude týkať legislatívnych a praktických požiadaviek a odporúčaní od odborníkov z oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia.

Seminár bude zameraný na základnú charakteristiku uvedených teritórií, colnú a certifikačnú agendu, možnosti a nástrahy podnikania.
Je určený pre výrobcov a exportérov do uvedených krajín, pre firmy začínajúce prenikať na tretie trhy, obchodné firmy, firmy poskytujúce služby.

Oboznámiť s s odbornou terminológiou, vedieť je aplikovať v ústnom i v písomnom prejave, pri komunikácii s obchodnými partnermi.

Napomôcť absolventovi v umení sledovať, komunikovať a presvedčovať, ale aj oprašovať už čiastočne zabudnuté.

Seminár je primárne určený pre "začiatočníkov", alebo profesne "mimo marketing" a mal by pomôcť k lepšej orientácii pracovníkov v mechanizme predaja svojich produktov.

Cieľom seminára je pomôcť účastníkom zorientovať sa v novele zákona o spotrebných daniach.

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva je ochrana prírodných zdrojov, minimalizácia množstiev zneškodňovaných odpadov.

Efektívna propagačná a akvizičná činnosť so zameraním na trh Ruskej federácie v dobe postupného východu z ekonomického útlmu.

Kurzy obchodnej angličtiny pre mierne pokročilých a pokročilých sú určené pre jednotlivcov, avšak firmy či inštitúcie môžu vyslať aj ucelenú skupinu.

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2010 prináša zmeny, ktoré budú mať výrazný vplyv na platiteľov, ale aj na neplatiteľov DPH.

Seminár pre riadiacich pracovníkov, členov rozhodovacej sféry, zahraničných oddelení, sekretariáty obchodných spoločností, samosprávy, podnikateľov živnostníkov , pre osoby s odlišným kultúrnym, spoločenským, náboženským a etnickým pôvodom, taktiež pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem zdokonaliť sa v oblasti protokolu a spoločenského správania sa .

Predstavenstvo Trenčianskej regionálnej komory Vás pozýva na KLUB TRK SOPK, ktorý sa bude konať dňa 29. októbra 2009 o 15.00 hod. v reprezentačných priestoroch Galérie M. A. Bazovského , Palackého ul. č. 27 v Trenčíne.

Pozývame záujemcov z radov živnostníkov, malých a stredných podnikateľov na úvodný seminár zameraný na zlepšenie podnikateľskej výkonnosti.

Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania organizujú v rámci projektu ENTERPRISE EUROPE NETWORK dňa 13. októbra 2009 o 10.00 hod. seminár pod názvomInovačné aktivity a ich vplyv na výkonnosť firiem.

Seminár sa koná počas 15. ročníka medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELO SYS .

Seminár je určený najmä majiteľom a konateľom firiem, vrcholovému managementu, ktorí rieši otázky ako legálna ochrana pred veriteľmi, zníženie záväzkov voči obchodným veriteľom a voči štátu, reštrukturalizačný posudok, reštrukturalizačný plán, štátna pomoc firmám v ťažkostiach, ochrana know-how firmy či ochrana pracovných miest a tiež pre ostatných záujemcov.

Na seminári vystúpia predstavitelia Ministerstva hospodárstva SR, ÚPSVaR, bánk, finančných a poradenských centier ako aj predstavitelia Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Zameranie prednášok: základná hospodárska charakteristika teritórií, colná a certifikačná agenda, logistika, možnosti a nástrahy podnikania...
Seminár je určený pre výrobcov a exportérov do uvedených krajín, pre firmy začínajúce prenikať na trhy SNS, obchodné firmy, firmy poskytujúce služby.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|

:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora