Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
25.11.
2014
Trendy v plastikárskom priemysle
Kategória: semináre Vydané dňa:06.11.2014 (683x prečítané)
Seminár prináša najnovšie poznatky z oblasti materiálov na vstrekovacie formy, príslušenstva foriem, osadzovania formy, spúšťania pre riadnu výrobu, informácie ohľadom vlastností plastov a ich náhrad, chladenia formy. Kľúčovom bodom pre účastníkov bude analýza chýb výliskov – predchádzanie týmto chybám.

Dátum a miesto konania: 25. Novembra 2014 v Hoteli Podhradie, Považské Podhradie.

Organizátor: Slovenský plastikársky klaster.

Cieľová skupina: Používatelia foriem a ich výrobcovia – technológ, konštruktér, projektový manažér, procesný manažér, nastavovač – zoraďovač vstrekovacích strojov, všetci ktorí pracujú v plastikárskych firmách alebo kooperujú s nimi, ostatná odborná verejnosť.

Tematické okruhy:
- Slovenský plastikársky klaster včera a dnes
- Bioplasty, biodegradovateľné materiály
- Index toku / krivka tečenia plastov
- Cena a kvalita foriem v korelácii s časom
- Nekonvenčné spôsoby chladenia tenkostenných výliskov
- Pokročilá simulácia foriem programom MOLDEX3D
- Navarovanie, leštenie foriem, gravírovanie - skúsenosti z praxe
- Odvzdušňovací systém ECOVENT
- Vplyv počtu chladiacich kanálov na kvalitu výlisku
- Technológia vstreko-vyfukovania na vstrekovacom stroji

Uzávierka prihlášok: do 20.11.2014 (počet účastníkov je obmedzený - maximálny počet účastníkov 50)
Potvrdenie účasti je nevyhnutná.
Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdŕžaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.
Záväznú prihlášku zašlite prosím e-mailom (scan) na adresu d.machovicova@spklaster.sk, čo najskôr pred termínom uzávierky seminára.

Účastnícky poplatok: (uvedené ceny sú bez DPH))
- Člen SPK a Trenčianskej regionálnej komory SOPK a Sekcie výrobcov strojov a naradia SOPK: prvá osoba 25,00 € (30,00 € s DPH) druhá a ďalšia osoba 15,00 € (18,00 € s DPH)
- Nečlen SPK: prvá osoba 50,00 € (60,00 € s DPH) druhá a ďalšia osoba 40,00 € (48,00 € s DPH)
V poplatku je zahrnuté aj občerstvenie počas seminára.

Bližšie informácie:
Martin Plško, E-mail: plsko@sopk.sk
Viera Piknová E-mail: piknova@sopk.sk
Trenčianska regionálna komora SOPK
Tel: 0421-32-6523834

Návratka pre prihlásenie- Trendy v plastikárskom priemysle
Meno, Priezvisko:
Funkcia:
E-mail:
Firma:
Tel. č:
Adresa, PSČ:
IČO:
IČ pre DPH:
Banka a bankové spojenie:
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora