Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Spúšťame projekt prípravy pokročilých kurzov pre podniky
Kategória: Aktivity Vydané dňa:27.07.2020 (110x prečítané)
Dňa 22.07.2020 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s názvom „Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu – EDU-MATech“, schválenému v rámci Operačného programu 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Prioritná os: 1 Využívanie inovačného potenciálu

Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Kód žiadosti o NFP: NFP304010U768

Kód ITMS2014+: 304011U768

Doba riešenia: 02/2020 - 07/2021 (18 mesiacov)

Partneri projektu:
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (Vedúci partner)
Národní klastrová asociace, Ostrava, ČR (Hlavný cezhraničný partner)
Slovenská obchodná a priemyselná komora Bratislava Trenčianska regionálna komora SOPK, Trenčín (Partner)

Bližšie informácie: Ján Václav, Jaroslav Šmíd
sopkrktn@sopk.sk; Tel: 032 6523834

Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora