Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
EdU- MATECH
Príprava pokročilých kurzov pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:03.08.2020 (304x prečítané)
Aké majú byť vzdelávacie programy na vysokých školách pre vzdelávanie pracovníkov v oblastiach
• materiálového inžinierstva a zabezpečenia kvality produkcie;
• strojárskych technológií včítane počítačovej podpory prípravy výroby;
• automatizácie a riadenia technologických procesov a mechatronických systémov?

Odpoveď poskytne projekt „Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu – EDU-MATech“.


Aktivity
1. Zmapovanie požiadaviek podnikov
2. Vytvorenie expertnej skupiny
3. Spracovanie stratégie celoživotného vzdelávania v technicky zameraných oblastiach
4. Návrh zamerania a koncipovanie osnov kurzov/seminárov/školení celoživotného vzdelávania
5. Realizácia pilotných kurzov v najviac žiadaných oblastiach
6. Vytvorenie databázy prednášok, seminárov, školení a kurzov CŽV
7. Vytvorenie partnerskej siete pre CŽV v technicky zameraných oblastiach


AKTUÁLNE REALIZUJEME: Vytvorenie expertnej skupinyPublikačné výstupy
Tlačová správa 22.7.2020
Info článok OPH XI/2020
Vyhodnotenie on-line dotaznikoveho prieskumu
Vyhodnotenie doplnkoveho hlbkového prieskumu

Všeobecné informácie o projekte:
Projekt je ralizovaný v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Prioritná os: 1 Využívanie inovačného potenciálu
Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09
Kód žiadosti o NFP: NFP304010U768
Kód ITMS2014+: 304011U768
Doba riešenia: 02/2020 - 07/2021 (18 mesiacov)

Partneri projektu:
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (Vedúci partner)
Národní klastrová asociace, Ostrava, ČR (Hlavný cezhraničný partner)
Slovenská obchodná a priemyselná komora Bratislava Trenčianska regionálna komora SOPK, Trenčín (Partner)

Bližšie informácie: Ján Václav, Jaroslav Šmíd
sopkrktn@sopk.sk; Tel: 032 6523834

Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora