Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a zlepšiť výchovno-vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji
Kategória: Aktivity Vydané dňa:09.10.2020 (29x prečítané)
Názov: „Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a zlepšiť výchovno-vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji“

Akronym: 4EDU

ITMS kód projektu: 312011Y639

Žiadateľ: Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n.o.,
IČO: 37923056
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, Tel: 032 6525285

Doba realizácie: VI/2020 – XI/2022 (+ 6 mes. monitorovanie úspešnosti)

Hlavný cieľ: 1.1.1. Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Aktivity:
• V prvej fáze s odborníkmi z formálneho a neformálneho prostredia bude vytvorený vzdelávací modul, ktorý bude vychádzať z nových trendov a výskumov o živote mladých ľudí, spôsobe fungovania a potrebách nielen ich, ale aj trhu práce a celkovej spoločnosti.
• V druhej fáze sa uskutoční praktické overovanie na vybranej vzorke a vyhodnotíme jeho dopady na zúčastnených.
• V tretej fáze sa uskutoční vzdelávanie pedagógov, ktorí následne budú aplikovať nové metódy, techniky a prístupy vo svojej praxi pedagóga.
• V záverečnej fáze bude iniciovaný proces akreditácie vzdelávacieho programu.

Cieľové skupiny:
• žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
• profesijní a dobrovoľní pracovníci s mládežou
• pedagogickí a odborní zamestnanci podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch


Výstupy:
• Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených a úspešne preškolených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií - 120 osôb
• počet žiakov a študentov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti – 360 žiakov a študentov
• Počet žiakov, ktorí úspešne absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti -230 osôb
• Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6mesiacov po absolvovaní programu – 120 osôb


Publicita:
Tlacova_sprava_17.7.2020
Leták

Kontakt:
Ľubica žovincová, Tel: +421 32 6525285; zovincova@sopk.sk

Financovanie:
Nenávratný finančný príspevok: 166361,97 EUR
Typ projektu: dopytovo orientovaný projekt
Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora